Odluke 28.sjednice općinskog vijeća

Na sjednici općinskog vijeća koja se održala jučer u 13.sati , župski vijećnici uz prihvaćanje tekućih proračunskih stavki, odlučili su o nekoliko važnih točaka vezanih uz izradu prostorno-planske dokumentacije na području Općine:

 • Prihvaćena je Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Groblje Dubac” koja se odnosi na usklađenje dijela granice obuhvata te pojedinih faza realizacije ovog složenog projekta, a sve u svrhu što brže i kvalitetnije realizacije
 • Pozitivno se odlučilo o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I” koja se odnosi na usklađenje prometnog rješenja  za pristup bivšem hotelu Župi s državne ceste D8 čime se omogućava početak nove investicije, a to je obnova i rekonstrukcija  hotela Župa od strane novog vlasnika, tvrtke Leinert d.o.o. iz Zagreba
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar” nastavak je aktivnosti oko poboljšavanja uvjeta osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine Župa dubrovačka. Općina je na prošlom Vijeću donijela odluku u kupnji zemljišta za dogradnju postojeće Osnovne škole, a izradom ovog UPU-a stvara se podloga za izradu kvalitetne projektne dokumentacije kako bi se mogla iskoristiti sredstva EU kako za projektnu dokumentaciju tako i za samu gradnju

Vijećnici su također donijeli odluke koje se odnose na održavanje komunalne infrastrukture ,subvencioniranje troškova dječjeg vrtića, izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, te reguliranju prometa u Srebrenom i Mlinima za vrijeme ljetnih mjeseci.

 

SUBVENCIJE OPĆINE ZA DJECU KOJA VRTIĆ ILI ŠKOLU POHAĐAJU U DUBROVNIKU

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, na svojoj 28.sjednici usvojilo je prijedloge odluka kojima se reguliraju prava djece i roditelja koji imaju prebivalište u Župi dubrovačkoj, a osnovnu školu i dječji vrtić pohađaju izvan mjesta stanovanja.

Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi na sjednici vijeća,  jednaka prava na subvencioniranje troškova prijevoza omogućena su i učenicima osnovnih škola koji nastavu pohađaju na području Grada Dubrovnika. Stupanjem na snagu ove odluke svim osnovnoškolcima s područja Župe dubrovačke omogućena je kupnja povoljnije mjesečne pokazne karte u iznosu od 50% ukupne cijene, odnosno 100 kuna. Podsjetimao, po zahtjevu načelnika Nardellija, početkom školske godine su izjednačeni svi učenici osnovne škole s područja Župe dubrovačke kojima je omogućena povoljnija kupnja mjesečne karte za odlazak na izvannastavne aktvnosti. Pravo na subvenciju pokaznih karata moći će se ostvariti od travnja 2017.gpdine.

Općinsko vijeće donijelo je pozitivnu odluku za djecu koja pohađaju dječji vrtić izvan mjesta stanovanja. Pravo na subvencioniranje troškova dječjeg vrtića mogu ostvariti roditelji koji zadovoljavaju sve uvjete sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Župa dubrovačka, a koji su zbog nedovoljnog broja slobodnih mjesta u župskom dječjem vrtiću svoje dijete upisali u drugi  (privatni) vrtić.

Maksimalna visina mjesečne subvencije koju roditelji mogu ostvariti za djecu koja pohađaju vrtiće izvan ustanove Dječjeg vrtića Župa dubrovačka je razlika ekonomske cijene utvrđene za tekuću pedagošku godinu i visine iznosa kojeg roditelji plaćaju u Dječjem vrtiću Župa dubrovčka.

Zahtjev za ostvarivanjem ovog prava podnosi se Odsjeku za društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa dubrovačka početkom pedagoške godine, a nakon objavljene bodovne liste Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

 

PRIJAVE ZA DODJELU KOMPOSTERA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

                

 

PODJELA KOMPOSTERA

 

U sklopu pilot projekta Biootpad i kućno kompostiranje kojega provode Općina Župa dubrovačka i komunalno poduzeće Župa dubrovačka d.o.o. dodjeljuju se komposteri građanima s područja naše Općine.

Zainteresirani građani moraju:

 • imati mjesto prebivališta na području Općine Župa dubrovačka
 • imati podmirene sve obaveze prema Općini Župa dubrovačka

Prioriteti pri dodjeli kompostera:

 • redosljed podnošenja zahtjeva

Obaveze korisnika:

 • upotrebljavati kompostere na lokaciji koja je navedena u Zahtjevu
 • redovito i pravilno koristiti i održavati kompostere sukladno uputama iz letka
 • zaštititi komposter od krađe
 • surađivati prilikom provjera korištenja kompostera

Svi zainteresirani mogu se prijaviti u prostorije Općine Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48.

Prilikom prijave potrebno je priložiti popunjeni zahtjev koji se nalazi u prilogu.

zahtjev_komposter

 

 

 

SAZVANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, gosp. Mato Previšić, sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak, 14. ožujka 2017. godine s početkom u 13:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže:

 1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Zaključka o godišnjem financijskom izvješću za 2016. sa izvršenjem Programa rada u 2016.
 3. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvješću za 2016.
 4. Prihvaćanje Zaključka o konsolidiranom financijskom izvješću za 2016.
 5. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po konsolidiranom financijskom izvješću za 2016.
 6. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2017.
 7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2017.
 8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika
 9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
 10. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
 11. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2017.
 12. Prihvaćanje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2017.
 13. Prihvaćanje Odluke o subvencioniranju troškova dječjeg vrtića
 14. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka
 15. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2017.
 16. Prihvaćanje Zaključka o kupnji poslovnih udjela društva Mlini d.o.o. za poslovne usluge-Vlašić
 17. Prihvaćanje Zaključka u svezi reguliranja prometa u Srebrenom
 18. Prihvaćanje Zaključka u svezi reguliranja prometa u Mlinima
 19. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2017.
 20. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 21. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Održavanje nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 22. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 23. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Obavljanje stručnog nadzora nad građevinskim radovima na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 24. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javnih površina Općine Župa dubrovačka u 2017.
 25. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 26. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Nabava prometnih znakova i opreme, te iscrtavanje horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama Općine Župa dubrovačka u 2017.
 27. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zem. 1423/27 k.o. Brašina
 28. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina – čest. zem. 1423/27 k.o. Brašina
 29. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina – dio čest. zem. 456/1 i 456/7, sve k.o. Brašina
 30. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio čest. zem. 576 k.o. Brgat Gornji
 31. Prihvaćanje Zaključka o zamjeni nekretnina između Općina Župa dubrovačka i Ratimira Marinovića Žeravice i dr, o. Brgat Gornji
 32. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Groblje Dubac”
 33. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I”
 34. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta s tvrtkom Leinert d.o.o.
 35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”
 36. Prihvaćanje Zaključka o stavovima Općine Župa dubrovačka o prostorno-planskim pitanjima postavljenim od strane ZZPU Dubrovačko-neretvanske županije u postupku izrade i donošenja PPDNŽ
 37. Prihvaćanje Zaključka o suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa u naselju Čibača
 38. Vijećnička pitanja

 

 

J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Župa dubrovačka u 2017.

J A V N I P O Z I V
za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Župa dubrovačka u 2017. godini
poziv je otvoren do 30. travnja 2017.
MJERA 1.: EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA
MJERA 2.: POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE (sadnice, analiza tla,
armatura)
MJERA 3.: EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA
MJERA 4.: SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA
MJERA 5.: OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA
MJERA 6.: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA
MJERA 7.: GNJOJIVO I ZAŠTITNA SREDSTVA
Potrebna dokumentacija:
1. Obrazac zahtjeva
2. Osobna iskaznica
3. Riješenje o upisu u Upisnik OPG
4. Preslika Žiro računa
5. Prelika Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
6. Izjava o nepostojanju duga prema Općini
7. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi
8. IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA „de minimis“
9. Predračuni ili računi za trošak
Tko se može prijaviti:
OPG, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirani za obavanje poljoprivredne djelatnosti

2_javni_poziv_2017

4_obrazac_zahtjeva_2017 5_

izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti_2017

„Moje dijete polazi u školu“- suradnja dječjeg vrtića i osnovne škole

Stručno razvojne službe Dječjeg vrtića i Osnovne škole Župa dubrovačka prošlog četvrtka održale su roditeljski sastanak na temu „Moje dijete polazi u školu“ u velikoj općinskoj vijećnici.

Roditeljima predškolaca istaknuta je važnost pripreme djece za polazak u školu kroz odgojno-obrazovni rad u predškolskim skupinama, te važnost poticanja predvještina u različitim domenama razvoja djece. Stručne savjete popratili su praktični primjeri i savjeti za rad kod kuće.

Roditelje budućih prvaša, pedagoginje i logopedinje uvele su u prve korake školskog puta njihovog djeteta. Dječji vrtić u Župi dubrovačkoj trenutno pohađaju čak 133 predškolca, a njihovi roditelji dobili su uvid u to kako na najbolji način pristupiti ovom novom važnom životnom razdoblju, posebno se osvrnuvši na nadolazeću procjenu spremnosti djece za polazak u školu. Naglašena je važnost pozitivne i otvorene komunikacije roditelja i djece, ali i obitelji i škole.

CISTERNA PITKE VODE U UTORAK OBILAZI ŽUPSKA MJESTA

U utorak 28. veljače DVD Župa dubrovačka obići će župska mjesta . Cisterna sa pitkom vodom nalazit će se na sljedećim lokacijama :

Plat– ugibalište uz D8 pored autobusne stanice od 8:00 – 9:30,

Srebreno 9:30- 11:00

Mljekara ispred nove škole 11:00- 12:30

Donji Brgat ispred doma 12:30-14:00

Postranje (Bravinjac) 14:00-15:30

Kontrola i dezinfekcija  vode provode se redovito, a o svim promjenama Vodovod će pravodobno obavijestiti javnost.

CISTERNE S PITKOM VODOM DANAS PREKO PUTA HOTELA SHERATON

Uslijed obilne kiše koja je za vikend pala na dubrovačkom području došlo je do zamućenja izvorišta Duboke Ljute iznad dozvoljene vrijednosti, priopćio je Vodovod Dubrovnik. Takva voda ne preporuča se za piće. Općina Župa dubrovačka svojim stanovnicima osigurat će pitku vodu osigurat će putem DVD Župa dubrovačka danas 27. veljače u vremenu od 15 do 17 sati.

Cisterna s pitkom vodom nalazit će se u naselju Srebreno, preko puta hotela Sheraton. Kontrola i dezinfekcija  vode provode se redovito, a o svim promjenama Vodovod će pravodobno obavijestiti javnost.

Hoteli Plat strateški investicijski projekt Republike Hrvatske

Projekt  rekonstrukcije hotelskog kompleksa „Hoteli Plat“ , na jučerašnjoj sjednici Vlade proglašen je  strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. “, a vrijednos projekta procijenjena je na 428 milijuna kuna.

Aktivnosti na realizaciji ovog projekta započele su prošle godine, a obuhvaćaju radove na više od 70 tisuća četvornih metara zemljišta. Za njegov dovršetak, kako se navodi u odluci Vlade, još je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na dijelu zemljišta, provesti upis statusa pomorskog dobra, ishoditi lokacijske dozvole te koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i održavanja ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje. Također, potrebno je još i ishoditi građevinske dozvole za gradnju, dovršiti građevinske radova na objektima te ishoditi uporabne dozvole za njih, kao i provesti postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

U provođenju tih aktivnosti, sukladno odluci Vlade, investitoru će pomoći niz državnih tijela, poput Državne geodetske uprave, Državnog odvjetništva, Općine Župa dubrovačka na čijem se području projekt realizira, kao i ministarstva prometa, pravosuđa i graditeljstva.

Natječaj za uređenje šetnice Srebreno

Općina Župa dubrovačka raspisala je natječaj uređenja obalne šetnice u naselju Srebreno. Radovi će se odvijati u dvije faze, do 01.lipnja, odnosno od 01.listopada, kako bi se osigurala neometana turistička sezona. Pored postojeće šetnice uz more, uređivat će se i dijelovi plaže; a vrijednost investicije koja se osigurava isključivo iz općinskog proračuna iznosi 5 milijuna kuna s PDV-om. Očekivani završetak radova planiran je do turističke sezone, odnosno ožujka 2018. godine.

Zbog velikog broja građevinskih radova na području Župe dubrovačke, svi sudionici u prometu pozivaju se na pojačan oprez i strpljenje na državnoj cesti D8  raskrižju u Srebrenom, na skretanju za servisnu zonu gdje traju radovi na izgradnji pristupne ceste za Groblje Dubac, u samom naselju Srebreno gdje je u izgradnji rotor, te na Putu dr. A. Starčevića na kojem se radi nogostup.