Javni poziv – dodjela potpora male vrjednosti u poljoprivredi

Objavljen je  Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2023. Općina Župa dubrovačka  subvencionira trošak nabave hrane za stoku, u iznosu 50%. Maksimalan iznos potpore iznosi 663,61 eura. Korisnik može ostvariti potporu po ovoj Mjeri 6. i ako je prethodno ostvario potpore za Mjeru 4. i Mjeru 5. u 2023. godini pod uvjetom da zbroj svih ostvarenih potpora ne prelazi iznos od 663,61 euro (5.000,00 kn) godišnje.

Javni poziv je otvoren do 07. listopada ili do utroška sredstava!

Obrasci potrebni za prijavu su dostupni na WEB STRANICI Općine ili u prostorijama Općine u Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno uređenje.

3_zahtjev_za_dodjelu_potpore

4_izjava_male_vrijednosti-6121

5_izjava_dug_prema_opcini-6122

6_javniPoziv

6_oglasna_table_obavjest

Općinsko vijeće – brza cesta Dubrovnik – zračna luka

Na sinoć održanoj tematskoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, a sve vezano za problematiku izgradnje brze ceste, na kojoj su uz općinske vijećnike nazočili i zainteresirani građani, usvojen je zaključak u kojem su iznesene primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš brze ceste Dubrovnik – zračna luka. Primjedbe su iznesene kako na samu studiju tako i na tehnička rješenja koja bi štetno utjecala na stanovništvo i okoliš Župe dubrovačke.

 

Također, na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a usvojen je i zaključak u kojem Općinsko vijeće ne prihvaća „donju“ varijantu brze ceste (V1b) dok se detaljno ne obradi „gornja“ varijanta – iznad sela Postranja (V2), a sve kako bi se mogla odabrati ona varijanta koja je najbolja  za Župu dubrovačku.

 

Nadalje, u slučaju bilo kakve promjene trase ili odustajanja od dijela trase bilo koje varijante na cijeloj dionici od čvora Osojnik do zračne luke, Općinsko vijeće zahtjeva od investitora Hrvatskih cesta d.d. dopunu dokumenta Studije izvedivosti i izradu nove Studije utjecaja na okoliš, ponovnu analizu i usporedbu tzv. „gornje“ i „donje“ varijante kroz Župu dubrovačku, a sve kako bi se odabralo najoptimalnije rješenje za stanovništvo, okoliš i cjelokupan prostor naše Općine .

 

 

OBAVIJEST – TERENSKA IZMJERA

Obavještavamo stanovnike da će djelatnici Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u rujnu 2023. godine započeti obavljati terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima u dijelu Općine Župa dubrovačka – dio naselja Mlini – neovisno o prethodno izrađenim projektima legalizacije. Izmjera kuća će se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru.

 

Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora (stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor i sl.) te fotografiranje objekta. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata.

 

Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. će ostaviti obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama.

 

Kako bi prikupljeni podaci bili čim kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike nekretnina za suradnju, a sve sa ciljem da upravljanje informacijama o prostoru Općine Župa dubrovačka bude bolje i učinkovitije.

 

Za sve potrebne dodatne informacije, slobodno se obratite u Geodetski zavod Rijeka na tel. 051/401-435 ili 051/401-916/ radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

 

Općina Župa daje potporu roditeljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce

Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za raspored sredstava za potporu obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce djeci koja su redovno upisana u školsku godinu 2023./2024.

Općina Župa dubrovačka isplatit će potporu za svako dijete koje se redovno školuje obiteljima s područja Općine Župa dubrovačka  čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 265,45 eura  po članu obitelji.

Potpora obiteljima iznosi :

39,82 eura po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda,

53,09 eura po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda, te 146 eura po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje.

Zahtjevi za ostvarivanje prava, mogu se preuzeti na službenim stranicama Općine ,a isti se  podnose  na protokolu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, od 08. do 22. rujna isključivo  u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Javni poziv – pomoć za knjige 2023.

zahtjev-br.-1-pomoć-za-knjige-2023

zahtjev br.2- pomoc za knjige- JEDNORODITELJSKE OBITELJI 2023

ZA MJEŠTANE ŽUPE DUBROVAČKE U SHERATONU DODATNO JAVNO IZLAGANJE STUDIJE  UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROMETNICU DUBROVNIK- ZRAČNA LUKA ( ČILIPI)

 

U utorak 5. rujna 2023. godine u 17:00 sati u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, održat će se Javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš za prometnicu Dubrovnik- zračna luka (Čilipi  ).

Na traženje općinskog načelnika  Općine Župa dubrovačka organizirana je i dodatna prezentacija cijele trase brze ceste sa posebnim naglaskom na područje Župe dubrovačke . Prezentacija će se održati u srijedu 6. rujna u kongresnoj dvorani Hotela Sheraton s početkom u 17:00 sati .

Za sve zainteresirane posjetitelje bit će osiguran besplatan parking ispred hotela Sheraton.

Silvio Nardelli: „Pozivam mještane Župe dubrovačke da nam se pridruže  na prezentaciji i daju svoje primjedbe, prijedloge na studiju utjecaja na okoliš za prometnicu Dubrovnik- Zračna luka (Čilipi), a sve sa željom da pronađemo najbolje i najkvalitetnije rješenje za nas koji tu živimo.“

Javna rasprava: Studija o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka Čilipi

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu  okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
CESTE DUBROVNIK-ZRAČNA LUKA (ČILIPI)
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka (Čilipi), Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija. Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 16. kolovoza do 14. rujna 2023.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, u službenim prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, te u službenim prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, Cavtat, u roku određenom za javnu raspravu, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije te knjiga primjedbi. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u utorak, 5. rujna 2023. u 17:00 sati, u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku (stara bolnica), Branitelja Dubrovnika 41 u Dubrovniku.
  5. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Dokumeti:

Odluka ministarstva: Poveznica

Studija o utjecaju na okoliš: Preuzmi PDF

Studija o utjecaju na okoliš – knjiga priloga: Preuzmi PDF

Netehnički sažetak: Preuzmi PDF

 

PONOVNI NATJEČAJ za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnine

Natječaj otvoren od 2.8. do 10.8.2023. godine. Preuzmi PDF

Na temelju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka KLASA: 940-07/23-01/09 URBROJ: 2117-8-02-23-21, od 27. srpnja 2023., te KLASA: 940-07/23-01/13, URBROJ: 2117-8-02-23-6, od 29. svibnja 2023. Općinsko vijeće objavljuje

PONOVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina

I. PREDMET PRODAJE
1. 18/4995 dijelova čest. zem. 963/7 K.O. Čibača ukupne površine 18 m 2
2. 116/284 dijelova čest. zem. 1423/4 K.O. Brašina ukupne površine 116 m 2

II. PROCIJENJENA VRIJEDNOST- najniža cijena
– za nekretninu koja je predmet prodaje pod brojem 1. najniža cijena je 115,56 €/m 2 .
– za nekretninu koja je predmet prodaje pod brojem 3. najniža cijena je 115,56 €/m 2 .
Ponuđene nekretnine prodaju se u viđenom stanju, a mogu se razgledati za vrijeme trajanja natječaja svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 020/487-476.

III. UVJETI PRODAJE
Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
Jamčevina za nekretninu pod brojem 1. iznosi 300,00 eura, pod brojem 2. iznosi 2700,00 eura i uplaćuje se na žiro račun Općine Župa dubrovačka broj HR5924070001860200001 s pozivom na broj: HR68 – 7757 – OIB, sa naznakom-za natječaj za kupnju nekretnine.

Kupac nekretnine snosi troškove vještačenja i objave natječaja.
Plaćeni iznos jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu odnosno vraća ponuditelju.

IV. SADRŽAJ PONUDE
– za fizičke osobe: preslika O.I. ili preslika domovnice
– OIB
– za pravne osobe: izvod iz sudskog registra, podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje,
– iznos ponuđene cijene.

V. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude dostaviti preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom ”ne otvarati-ponuda za natječaj za kupnju nekretnine pod rednim brojem ______ ” – na adresu: Općina Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.
Općina Župa dubrovačka zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti natječaj prije njegovog prihvaćanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, a uplaćena jamčevina će biti vraćena svim ponuditeljima u roku od 8 dana.

Općine Župa dubrovačka

Groblje Dubac: Cjenik za izdavanje suglasnosti

Temeljem članka 27. i 28. Odluke o groblju Dubac (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 14/21), te prethodne suglasnosti Nadzornog odbora društva od 18.07.2023.g., Uprava groblja donosi sljedeći

CJENIK

o visini naknade za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na postavljanju grobne opreme s primjenom od 01.08.2023. godine

I.

Određuje se naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na postavljanju grobne opreme:

NAKNADA:

1. Naknada za izdavanje uvjeta za postavljanje nadgrobnog uređaja

  • 65,00 Eur  (489,74 kn)

2. Naknada za kontrolu izvođenja i pregled izvedenih radova nadgrobnog uređaja

  • 20,00 Eur (150,69 kn)

3. Naknada za izdavanje uporabne dozvole

  • 15,00 Eur (113,02 kn)

Sve gore navedene cijene su bez iskazanog PDV-a od 25%, te će se isti obračunati prilikom ispostavljanja računa izvođaću radova, odnosno korisnicima.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donoienja, a primjenjuje se od 01.08.2023.godine.

 

Direktor:
Đuro Lonza

Odluka – Preuzmi PDF

Libertas: Novosti za učenike s područja Župe i Konavala

U suradnji s općinama Župa dubrovačka i Konavle, Libertas je uveo novu vrstu karte koja će učenicima osnovnih i srednjih škola ovih općina omogućiti vožnje unutar matične općine tijekom ljetnih školskih praznika, odnosno do stjecanja prava na redoviti učenički pokaz.

Navedena kartica U VRIJEDNOSTI 20,00 EURA moći će se kupiti od 01.08.2023. godine na prodajnim mjestima Cavtat i Župa dubrovačka, a vrijedit će 30 dana od prve aktivacije.

Libertas Dubrovnik