Odbor za statut i poslovnik utvrđuje pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka. Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća obuhvaća Poslovnik objavljen u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09, Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka objavljenu u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”, broj 6/13, Poslovničku Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Župa dubrovačka objavljenu u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”, broj 3/18, Pročišćeni tekst Poslovnika općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka objavljen u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”, broj 6/20, Poslovničku Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Župa dubrovačka objavljenu u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”, broj 5/21.

U tim aktima naznačeno je vrijeme njihova stupanja na snagu.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

 • I. UVODNE ODREDBE (Članak 1.-2.)

  Članak 1.

  Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

   

  Članak 2.

  Ako pojedino pitanje u radu Općinskog vijeća nije utvrđeno ovim poslovnikom, to će urediti Općinsko vijeće posebnim aktom.

 • II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA (Članak 3.-6.)

  Članak 3.

  Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

  Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

  Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske ”Lijepa naša domovino”.

  Članak 4.

  Nakon što Općinsko vijeće primi na znanje izvješće Mandatnog odbora, članovi Općinskog vijeća daju prisegu sljedećeg sadržaja:
  ”Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Župa dubrovačka i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine Župa dubrovačka i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”

  Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik priseže na taj način da ustaje i izgovara riječ: ”Prisežem”.

  Svaki vijećnik Općinskog vijeća potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedatelju.

  Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, a jednako tako i zamjenik kad počinje obavljati vijećničku dužnost, polažu prisegu na prvoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj su nazočni.

  Članak 5.

  U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
  Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s određene liste.

  Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti Odsjek za opće i pravne poslove, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa dubrovačka.

  Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.

  Članak 6.

  Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog odbora i Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 • III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA (Članak 7.-10.)

  Članak 7.

  Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Župa dubrovačka.

  Članak 8.

  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

  Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

  Članak 9.

  Odsjek za opće i pravne poslove (tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće) dužan je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

  Članak 10.

  Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub nezavisnih vijećnika.

  Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.

  Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

  Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 • IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OV (Članak 11.-15.)

  Članak 11.

  Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

  Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbor za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

  Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

  Članak 12.

  Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja javnim glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
  Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

  Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

  Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
  Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

  Članak 13.

  Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Župa dubrovačka i ovim Poslovnikom.

  Članak 14.

  Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

  Članak 15.

  Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže Odsjek za opće i pravne poslove.

 • V. RADNA TIJELA (Članak 16.-20.)

  Članak 16.

  Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:
  1. Mandatni odbor,
  2. Odbor za izbor i imenovanja,
  3. Odbor za statut i poslovnik.

  Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.

  Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

  O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

  Članak 17.

  Mandatni odbor čine predsjednik i dva člana.

  Mandatni odbor bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

  Članak 18.

  Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana.

  Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.

  Članak 19.

  Odbor za statut i poslovnik, čine predsjednik i dva člana.

  Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi se mogu birati iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba.

  Članak 20.

  Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.

  U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

  Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i Općinsko vijeće.

 • VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA (Članak 21.-25.)

  Članak 21.

  Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.

  Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: ”Prisežem svojom čašću da ću dužnost Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Župa dubrovačka, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Župa dubrovačka ”.

  Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno Općinskog načelnika, a Općinski načelnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: ”Prisežem”.

  Članak 22.

  Općinski načelnik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
  Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

  Članak 23.

  Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

  Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

  Članak 24.

  O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.

  Članak 25.

  Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine Župa dubrovačka.

 • VII. AKTI VIJEĆA (Članak 26.-40.)

  Članak 26.

  Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.

  Članak 27.

  Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.

  Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
  Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

  Članak 28.

  Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom glasniku Općine i na službenim web stranicama Općine.

  O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se Odsjek za opće i pravne poslove.

  Članak 29.

  Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

  Članak 30.

  Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

  Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

  Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

  Članak 31.

  Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

  Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

  Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

  Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

  Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i predsjednik Odbora za statut i poslovnik.

  Članak 32.

  Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

  Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

  Članak 33.

  Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.

  Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

  Članak 34.

  Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.

  Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

  Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
  Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 29. ovog Poslovnika.

  Članak 35.

  Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

  Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

  Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

  Članak 36.

  Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

  Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

  Članak 37.

  O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

  Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

  Članak 38.

  Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
  – ako ga je podnio predlagatelj akta,
  – ako ga je podnio Odbor za statut i poslovnik i s njima se suglasio predlagatelj akta,
  – ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.

  Članak 39.

  Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio Općinski načelnik, se glasuje odvojeno.

  Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

  Članak 40.

  O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

  Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

  Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

 • VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU (Članak 41.-43.)

  Članak 41.

  Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.

  Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 30. ovog Poslovnika.

  Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 5 vijećnika.

  Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.

  Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.

  Članak 42.

  Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

  Članak 43.

  Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

  O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

 • IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE (Članak 44.-45d.)

  Članak 44.

  Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine, utvrđuje Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, te podnosi Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
  Ako se proračun ne donese prije početka proračunske godine, Općinsko vijeće će na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske donijeti odluku o privremenom financiranju do 31. prosinca u skladu s posebnim zakonom.

  Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima, te imenovati povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

  Novoizabrani općinski načelnik, dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

  Ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 45 dana od dana kada ga je novoizabrani općinski načelnik predložio Općinskom vijeću, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim, te će imenovati povjerenika i raspisati izbore sukladno posebnom propisu.

  Članak 44.a

  Ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća, iz razloga što u tekućoj godini nije donijelo proračun za sljedeću godinu, niti odluku o privremenom financiranju, te ako nije donijelo proračun do isteka roka privremenog financiranja, novoizabrano Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od konstituiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim, te će imenovati povjerenika i raspisati izbore sukladno posebnom propisu.

  Članak 45.

  Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

  Članak 45.a

  Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u slučaju kada je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 45. ovoga Statuta.

  Članak 45.b

  Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

  Članak 45.c

  Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

  Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u “Narodnim novinama”. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

  Članak 45d.

  Odluka o financiranju nužnih izdataka iz stavaka 45.a, 45b. i 45.c ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

 • X. VIJEĆNIČKA PITANJA (Članak 46.-49.)

  Članak 46.

  Vijećnička se pitanja postavljaju pismeno.

  Vijećnik je dužan istaknuti kome upućuje pitanje i zahtijeva li pismeni odgovor.

  Postavljeno pitanje vijećnik je dužan pismeno formulirati i predati ga predsjedniku Općinskog vijeća do zaključenja sjednice na kojoj je ono postavljeno.

  Ako se ne ispuni uvjet iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da pitanje nije ni upućeno.

  Članak 47.

  Vijećnička pitanja postavljaju se na kraju sjednice Općinskog vijeća.

  Pod točkom dnevnog reda: ”Vijećnička pitanja” pojedini vijećnik može govoriti samo jedanput i postaviti najviše dva pitanja od kojih svako može trajati do dvije minute, a za koja vijećnik traži pismeni odgovor.

  Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici moraju biti kratka i jasno formulirana.

  Članak 48.

  Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, Općinski načelnik, odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje.

  Članak 49.

  Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo i postaviti dopunsko pitanje u pismenoj formi.

  Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

 • XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA (Članak 50.-55.)

  Članak 50.

  Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Župa dubrovačka.

  Članak 51.

  Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 5 vijećnika.

  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

  Članak 52.

  Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 15 dana od dana primitka.

  Članak 53.

  Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

  Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

  Članak 54.

  Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od Općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

  Članak 55.

  Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

  Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci od dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika.

 • XII. RED NA SJEDNICI (Članak 56.-76.)

  l. Sazivanje sjednice

  Članak 56.

  Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća, po potrebi, a najmanje jedanput u 3 mjeseca.

  Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

  Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća, sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

  Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na obrazloženi zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

  Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.

  Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 3., 4. i 5. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

  Članak 57.

  Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

  Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
  Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.

  O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

  Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

  2. Dnevni red

  Članak 58.

  Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

  Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

  Članak 59.

  Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
  Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

  Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
  O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

  Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
  Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

  Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

  Članak 60.

  Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

  Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

  Članak 61.

  Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka roka od 6 mjeseci od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

  3. Predsjedavanje i sudjelovanje

  Članak 62.

  Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.

  Članak 63.

  Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

  Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

  Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

  Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

  Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

  Članak 64.

  Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

  Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.

  Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

  Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.

  Članak 65.

  Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

  Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.

  Ako vijećnik govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.

  Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.

  Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

  Članak 66.

  Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.

  Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.

  Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

  Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 63. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.

  4. Tijek sjednice

  Članak 67.

  Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.
  Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili Voditelja Odsjeka za opće i pravne poslove.

  Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.

  Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

  Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 5 vijećnika.

  5. Odlučivanje

  Članak 68.

  Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika.

  Članak 69.

  Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova nazočnih vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

  Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:
  – Statut Općine,
  – Poslovnik Općinskog vijeća,
  – proračun,
  – godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
  – odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
  – odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine Župa dubrovačka.

  6. Glasovanje

  Članak 70.

  Glasovanje na sjednici je javno.

  Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.

  Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

  Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je ”za” prijedlog, zatim, tko je ”protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali ”za” niti ”protiv” prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

  Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se ”za” ili ”protiv”.

  Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

  Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik Odsjeka za opće i pravne poslove.

  Članak 71.

  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.

  Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

  Članak 72.

  Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

  Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

  Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se ”za”, ”protiv” i ”uzdržan”.

  Glasačke listiće priprema službenik iz članka 70. ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

  Članak 73.

  Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

  Članak 74.

  U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

  Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

  Članak 75.

  Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

  Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

  Članak 76.

  Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

  Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.

  Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.

  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

 • XIII. IZBORI I IMENOVANJA (Članak 77.-81.)

  Članak 77.

  Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.

  Članak 78.

  Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

  Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik Općinskog vijeća.

  Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

  Članak 79.

  Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

  Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

  Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.
  Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

  Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.

  Članak 80.

  Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.

  Članak 81.

  Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

  Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati novog predsjednika.

 • XIV. ZAPISNICI (Članak 82.-84.)

  Članak 82.

  O radu sjednice vodi se zapisnik.

  Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

  U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

  Članak 83.

  Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

  O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

  Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

  Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

  Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni upravni odjel Općine.

  Članak 84.

  Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni upravni odjel Općine.

  Jedinstveni upravni odjel Općine je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

 • XV. JAVNOST RADA (Članak 85.-88.)

  Članak 85.

  Sjednice Općinskog vijeća su javne.

  Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

  Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

  Članak 86.

  O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

  Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Općine.

  Članak 87.

  Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

  Članak 88.

  Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 • XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Članak 89.)

  Članak 89.

  Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka.

  Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 11/02).

  KLASA: 011-01/09-01/03
  URBROJ: 2117/08-02-21-7

  Srebreno, 19. veljače 2021.
  Predsjednica Odbora
  za Statut i Poslovnik Helena Knego Hajdić, v.r