EU projekt
EU = Europska unija

 

 

 

Zajedno do fondova EU (Europske unije)      

Općina Župa dubrovačka sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 13.05.2021. 

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župa dubrovačka“.

Mobilno = pokretno

Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“. 

Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Župa dubrovačka. 

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada. 

Sažetak projekta

Glavne projektne aktivnost su:

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta
  • Izobrazno-informativne aktivnosti

Izobrazno = edukativno

Rezultati projekta su:

  • Uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta – mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Župa dubrovačka
  • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Župa dubrovačka o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Ukupna vrijednost projekta: 170.500,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 144.925,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 13.05.2021. do 13.05.2022.
Kontakt osoba: Jure Marić, opcina@zupa-dubrovacka.hr

www.strukturnifondovi.hr
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001