JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA U POSTUPKU IZRADE IZMJENA I DOPUNA ppuo

U Postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa Dubrovačka, Općina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izmjenu Plana. Javnim pozivom su određene tematske cjeline za koje se podnose zahtjevi. Proširenje granica građevinskog područja nije predmet Izmjena Plana niti Javnog poziva. Javni poziv je otvoren do 18. studenog 2020.

Načelnik Nardelli u posjeti novoj pedijatrici

U pedijatrijskoj ordinaciji u Župi dubrovačkoj načelnik Silvio Nardelli jučer je zajednom sa ravnateljem Doma zdravlja Brankom Bazdanom i pomoćnicom ravnatelja Vedranom Ivotom, posjetio novu pedijatricu dr.Ivanu Domić. Ordinacija za zdravstvenu zaštitu djece od 1. rujna ove godine djeluje u sastavu Doma zdravlja Dubrovnik, dok je dosadašnja pedijatrica dr. Mirela Čurlin bila je u koncesijskom najmu. Zbog velikog broja djece Općina Župa dubrovačka je svibnju 2009. godine u suradnji sa Domom zdravlja ustupila adekvatan prostor u svom vlasništvu bez naknade te osigurala potrebna sredstva za adapataciju istog , dok je Dom zdravlja osigurao opremu za namještanje prostora te stručno osoblje za rad. Dolaskom nove pedijatrice dr. Ivane Domić promijenjeno je radno vrijeme Pedijatrijske ordinacije u Srebrenom. Novo radno vrijeme je: – parni datumi: od 07:00 – 14:30 (rad s pacijentima od 7:00 do 13:00) – neparni datumi; od 13:30 – 20:30 (rad s pacijentima od 14:00 do 19:00) Ordinacija radi i dvije parne subote u mjesecu. Telefon ordinacije je 487-183 U ambulanti je sa radom nastavila dosadašnja medicinska sestra Ana Sambrailo. Načelnik Nardelli poželio je Dr. Domić puno uspjeha u liječenju najmlađih pacijenata i pomoći njihovim roditeljima.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja “Srebreno II”

Sukladno odredbama članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 12/18 i 118/18) za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63. Zakona o zaštiti okoliša, obvezno se provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene. Sukladno odredbama članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 12/18 i 118/18) Općina Župa dubrovačka zatražila je mišljenje nadležnog županijskog upravnog tijela o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš. Mišljenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove (KLASA:351-01/20-01/55, URBROJ:2117/1-09/2-20-03 od 18. rujna 2020. godine) zaprimljeno je 25. rujna 2020. godine te navodi da je za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Srebreno II“ potrebna provedba ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Srebreno II“ nadležnom županijskom upravnom tijelu podnosi se i zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, a započinje donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Srebreno II“.

Prijava potreba za korištenje školske sportske dvorane

Povjerenstvo osnovano za potrebe vođenja evidencije i dodjele termina za korištenje školske sportske dvorane poziva sve zainteresirane da prijave svoje potrebe za korištenjem školske sportske dvorane u sklopu Osnovne škola Župa dubrovačka putem priloženog obrasca.

S obzirom na pandemiju korona virusa i potrebne epidemiološke mjere, korištenje dvorane će se odobravati korisnicima koji u datom trenutku mogu koristiti istu prema uputama i uvjetima koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravsto (HZJZ).

Uvjeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih

Sukladno navedenim uvjetima, u školskim sportskim dvoranama se nažalost još uvijek ne može organizirati trening na kojem bi zajedno trenirali učenici iz različitih razrednih odjela ili učenici zajedno s drugim osobama. Bez obzira na to molimo voditelje klubova/sportskih škola da svakako prijave svoje potrebe kako bi mogli cjelovito pripremiti plan korištenja te ga aktivirati sukladno mjerama i uvjetima koje budu na snazi.

Natječaj za sufinanciranje fotonaponskih sustava u turizmu za registrirane iznajmljivače i OPG-ove

Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje fotonaponskih sustava u turizmu za registrirane iznajmljivače i OPG-ove

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu.

Na Poziv se mogu prijaviti fizičke osobe – registrirani iznajmljivači za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili OPG-ovi registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u, da su vlasnici ili suvlasnici zgrade prijavljene u projektu koja je zakonita, te da su vlasnici obračunskog mjernog mjesta.

Subvencije iznose do 200.000,00 kn po prijavi, u postotku sufinanciranja ovisno o području prijavitelja:

– 80% ako se projekt provodi na području posebne drž.skrbi i na prvoj skupini otoka

– 60% ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka

– 40% ako se projekt provodi na ostalim područjima RH

Prihvatljivi opravdani troškovi su sljedeći:

1. nabavu i ugradnju jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu,
2. provođenje stručnog nadzora.

Raspoloživa sredstva Fonda za ovaj Poziv iznose 7.000.000,00 kn, koja će se dodjeljivati do njihovog iskorištenja.

Iznajmljivači i OPG-ovi na ovaj poziv mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje.

Prijave se podnose kroz sustav E-prijave.

Podaci za prijavu i natječajni dokumenti u .pdf zapisu moći će se početi učitavati u sustav E-prijave od 1. studenoga 2020., dok se prijave službeno zaprimaju u sustavu E-prijave od 23. studenoga 2020. od 9.00 sati.

Sve detaljne informacije i upute o Pozivu dostupne su na ovoj poveznici.

Izbori za članove vijeća Mjesnog odbora Donji Brgat

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, u skladu s odredbama Statuta Općine Župa dubrovačka, donijelo je 16. rujna 2020. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Donji Brgat. Prema ovoj Odluci vijeće mjesnog odbora Donji Brgat ima 5 članova. Radi provedbe izbora imenovan je stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Župa dubrovačka. Sjedište povjerenstva je u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini, tel. 487-470, 487 476, fax. 486-216. Izbori će se održati u nedjelju 18. listopada 2020. godine od 7:00 do 19:00 sati (glasovanje traje neprekidno) Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati. Izborno povjerenstvo odredilo je jedno biračko mjesto i to u Domu mladeži Donji Brgat. Pretpostavka za glasovanje na izborima je upis u popis birača koji vodi Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu Dubrovačko-neretvanske županije. Uvjeti za upis u popis birača su hrvatsko državljanstvo, navršenih 18 godina života na dan održavanja izbora i prebivalište na području Donjeg Brgata. Pozivaju se građani da pregledaju popis birača i da po potrebi traže upis, odnosno ispravak ili dopunu. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podnose se Upravnom odjelu za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu.

Javna rasprava u postupku Izmjena i dopuna UPU Srebreno I

Na temelju članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18.,
39/19.) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka (KLASA: 350-02/20-01/15, URBROJ:
2117/08-07-20-3) od 01. listopada 2020., Općina Župa dubrovačka objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I”

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I” (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 30 dana, od 12.listopada do 12. studenog 2020. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr)
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 30. listopada 2020. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.
  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 12.listopada do zaključno 12. studenog 2020. godine.
  5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
  6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik Jedinstvenog  upravnog odjela

Jure Marić, prof

Tekstualni dio:

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ”SREBRENO I”

Prilozi:

0 Naslovnica
1 Unutarnja
2 Zahtjevi sukladno cl90 zakona
3 Sažetak prijedloga plana
4 Evidencija postupka izrade i donošenja UPU Srebreno I

Grafički dio:

Namjena
Promet
Telekomunikacije i elektroenergetika
Vodoopskrba i odvodnja
Odvodnja otpadnih voda
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje