Ustrojstvo općine jedinica lokalne samouprave

Općina Župa dubrovačka je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu unapređenja prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Dan općine

Dan Općine slavi se 26. svibnja. Tog dana 1992. godine oslobođena je Župa dubrovačka nakon srpsko-crnogorske agresije tijekom Domovinskog rata.

Grb i zastava općine

U poluokruglom štitu na crvenom polju glava žene (Župke) crne kose sa srnom punđom, nosi na srebrenoj/bijeloj spari, žutu (zlatnu) košaru punu plodova.
Zastava je jednobojna, tamnocrvene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2 . 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom.

Grb općine Župa dubrovačka

Općinska tijela

Prema statutu Općine Župa dubrovačka tijela Općine su:

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće

Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu, svoju dužnost obavlja profesionalno, rukovodi radom Općinskog poglavarstva i za svoj rad je odgovoran Općinskom vijeću.

Načelnik je gosp. Silvio Nardelli.

Općinski načelnik


Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog područja rada lokruga Općine osnovan je Jedinstveni upravni odjel Općine unutar kojeg se osnivaju unutarnje jedinice – odsjeci i to:


Mjesni odbor Donji Brgat

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Na području Općine Župa dubrovačka je u kolovozu 2004. godine osnovan MO Donji Brgat.