OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljskog dopusta

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa dubrovačka raspisuje

OGLAS

za prijam službenika u službu  na određeno vrijeme

do povratka službenice s porodiljskog dopusta

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka, Odsjeku za društvene djelatnosti i kulturu, Viši savjetnik za društvene djelatnosti – glasnogovornik……..1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka službenice s porodiljskog dopusta.

Posebni uvjeti:

 • magistar pravne ili novinarske struke,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18).

Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg su dužni položiti u zakonskom roku.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Župa dubrovačka www.zupa-dubrovacka.hr . Na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka i na web stranici www.zupa-dubrovacka.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice

– presliku diplome

– dokaz iz koji je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema);

– original ili javno ovjeren dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)

– vlastoručno potpisanu izjavu da u odnosu na kandidata ne postoje zapreke za prijam u službu iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik)

– dokaz ili izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta (rada na računalu).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti originalne ili javno ovjerene dokumente, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljava.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik i oglasne ploče Općine Župa dubrovačka, uz naznaku ”Oglas za prijam u službu – ne otvaraj”.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: UP/I-112-02/19-01/03

URBROJ: 2117/08-07-19-2

 

Srebreno, 13. studenoga 2019.

Pročelnik

 

Jure Marić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka

Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak 19. studenoga 2019. godine s početkom u 13:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka za razdoblje od     1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 3. Prihvaćanje  Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2019. godinu
 4. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 5. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 6. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2019. godini
 8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za nezakonite izgrađene zgrade u 2019. godini
 10. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019. godini
 11. Prihvaćanje Odluke o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
 12. Prihvaćanje Rješenja o prijedlogu razrješenja i o imenovanju članova u Nadzorni odbor poduzeća Župa dubrovačka d.o.o. i Mlini d.o.o.
 13. Vijećnička pitanja

 

17. sjednica općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijedu 30. listopada 2019. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Ugovora  o  financiranju uređenja građevinskog zemljišta s tvrtkom Hoteli Dubrovačka rivijera d.d.
 3. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I”
 4. Prihvaćanje Odluke po ponudi za kupnju čestice zemlje 786/1 k.o. Čibača po pravu prvokupa
 5. Prihvaćanje Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka
 6. Prihvaćanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
 7. Vijećnička pitanja