• Projekt
 • RED PRVENSTVA GOSPODARENJA OTPADOM
 • POPIS OTPADA
 • ZAJEDNO DO FONDOVA  EU (Europska unija) 

  Naziv projekta: „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župa dubrovačka“

  Naziv korisnika: Općina Župa dubrovačka

  Ukupna vrijednost projekta: 170.500,00 kn HRK

  Iznos koji sufinancira EU: 144.925,00 kn HRK

  Razdoblje provedbe projekta: od 13.05.2021. do 13.05.2022. godine.

  Kontakt osoba: Jure Marić, opcina@zupa-dubrovacka.hr

  Mobilno = pokretno

  Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“.

  Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Župa dubrovačka.

  Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada.

  Sažetak projekta

  Glavne projektne aktivnost su:

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta
  • Izobrazno-informativne aktivnosti

  Izobrazno = edukativno

  Rezultati projekta su:

  • Uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta – mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Župa dubrovačka
  • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Župa dubrovačka o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) definirao je red prvenstva gospodarenja otpadom na sljedeći način:


  1. sprječavanje nastanka otpada

  2. priprema za ponovnu uporabu (postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade),

  3. recikliranje (svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe,odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za nasipavanje)

  4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i

  5. ​zbrinjavanje otpada.

  Spriječiti nastanak otpada možemo na sljedeći način:

  • racionalna kupovina (npr. biranje većih pakiranja umjesto manjih, biranje proizvoda u rinfuzi umjesto pojedinačnih pakiranja i sl.)
  • višekratno korištenje proizvoda
  • planska kupovina (kupovanje namirnica u količini koja vam stvarno treba)

   

  Ponovna upotreba otpada:

  • obnova starog namještaja
  • prekrajanje i poklanjanje odjeće
  • kupovina proizvoda u ambalaži koju možete ponovno iskoristiti (npr. staklenke)

   

  Zašto reciklirati?

  • ako u proizvodnjI koristimo stare staklene boce i posude, kilogram stakla proizvest ćemo s 20 litara manje vode i 1,4 kW manje električne energije, a emisija stakleničkih plinova bit će manja za 25 %
  • recikliranjem PET ambalaže štedimo 84% energije potrebne za izradu te iste ambalaže iz sirovine
  • recikliranjem proizvoda od aluminija i čelika štedimo do 95% energije potrebne za proizvodnju novih proizvoda iz sirovine

   

  Što je mobilno reciklažno dvorište?

  Mobilna jedinica namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada.

  Kome je namijenjeno?

  Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Župa dubrovačka.

  Tko upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem u Općini Župi dubrovačkoj?

  Komunalna tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik.

  Lokacije na kojima će se postavljati mobilno reciklažno dvorište:

  1. Donji Brgat
  2. Čibača
  3. Mandaljena/Zagruda
  4. Kupari
  5. Soline

  *mobilno reciklažno dvorište premještat će se svakih 15 dana, a obavijest o trenutnoj lokaciji bit će objavljena  na službenoj stranici Općine Župa dubrovačka www.zupa-dubrovacka.hr.

  • PROBLEMATIČNI OTPAD

   • Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
   • Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
   • Plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
   • Otapala
   • Kiseline
   • Lužine
   • Fotografske kemikalije
   • Pesticidi
   • Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
   • Odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
   • Ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 0125*
   • Boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
   • Detergenti koji sadrže opasne tvari
   • Ctotoksici i citostatici
   • Baterije i akumulatori
   • Odbačena električna i elektronička oprema
   • Drvo koje sadrži opasne tvari
  • OTPADNI PAPIR

   • Papirna i kartonska ambalaža
   • Papir i karton
  • OTPADNI METAL

   • Metalna ambalaža
   • Metali
  • OTPADNO STAKLO

   • Saklena ambalaža
   • Staklo
  • OTPADNA PLASTIKA

   • plastična ambalaža
   • Plastika
  • OTPADNI TEKSTIL

   • Odjeća
   • Tekstil
  • KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

   • Glomazni otpad
  • JESTIVA ULJA I MASTI

   • Jestiva ulja i masti
  • BOJE

   • Boje, tinte, ljepila i smole
  • DETERDŽENTI

   • Deterdženti
  • LIJEKOVI

   • Lijekovi
  • BATERIJE I AKUMULATORI

   • Baterije i akumulatori
  • ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

   • Odbačena električna i elektronička oprema
  • GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA¹

   • Beton
   • Cigle
   • Crijep/pločice i keramika
   • Mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i Keramike
   • Kabelski vodiči
   • Izolacijski materijali koji sadrže azbest
   • Ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
   • Izolacijski materijali
   • Građevinski materijali koji sadrže azbest
   • Građevinski materijali na bazi gipsa
   • Onečišćeni opasnim tvarima
   • Građevinski materijali na bazi gipsa
  • OSTALO

   • Otpadni tiskarski toneri koji sadrže
   • Opasne tvari
   • Otpadni tiskarski toneri
   • Otpadne gume
   • Oštri predmeti

Nadogradnju web stranice Općine Župa dubrovačka sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Župa dubrovačka.