PRVA RADNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U prostorima Općine Župa dubrovačka  održana je  prva radna sjednica Općinskog vijeća  na kojoj su  načelnik Silvio Nardelli i njegov zamjenik Mirko Maslać svečano prisegnuli na obavljanje dužnosti.

Osim prisege načelnika i njegovog zamjenika između ostaloga prihvaćene su točke poput polugodišnjeg financijskog izvješća za 2017. sa izvršenjem Programa rada u 2017., izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji. Također, raspravljalo se i o određivanju pravnih osoba za sustav civiline zaštite, kao i o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od roditelja korisnika usluga.vijece03

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka prihvatili su Rješenje o prijedlogu razrješenja i o imenovanju članova u Nadzorne odbore poduzeća Vodovod-Dubrovnik d.o.o., Groblje Dubac d.o.o., Župa dubrovačka d.o.o. i Mlini d.o.o. Uz niz odluka vezanih uz obavljanje komunalne djelatnosti, prihvaćeno je i Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2012.-2016 Na dnevnom redu prve radne sjednice Općinskog vijeća Općine župa dubrovačka jedna od točaka bila je  i Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka.

SAZVANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za četvrtak, 27. srpnja 2017. godine s početkom u 19:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća
 2. Svečana prisega Općinskog načelnika/zamjenika Općine Župa dubrovačka
 3. Prihvaćanje Zaključka o polugodišnjem financijskom izvješću za 2017. sa izvršenjem Programa rada u 2017.
 4. Prihvaćanje Zaključka o konsolidiranom polugodišnjem financijskom izvješću za 2017.
 5. Prihvaćanje Zaključka o izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
 6. Prihvaćanje Odluke o izmjenema i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 7. Prihvaćanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od roditelja korisnika usluga
 8. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite Općine Župa dubrovačka
 9. Prihvaćanje Rješenja po prigovoru Olivera Fišića
 10. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Odbora za Statut i poslovnik
 11. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Odbora za imenovanje ulica i trgova
 12. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja
 13. Prihvaćanje Rješenja o prijedlogu razrješenja i o imenovanju članova u Nadzorni odbor poduzeća: Vodovod-Dubrovnik d.o.o., Groblje Dubac d.o.o., Župa dubrovačka d.o.o., Mlini d.o.o.
 14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu i iscrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina II faza u 2017. godini
 15. Odluka o zaključivanju Dodatka 1. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačke 2017. godini
 16. Odluka o zaključivanju Dodatka 2. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2017. godini
 17. Prihvaćanje Izvješća o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2012.-2016.
 18. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-Kera
 19. Prihvaćanje Zaključka o zamjeni nekretnina Općina-Kera
 20. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – Štitić
 21. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest.zem. – Štitić
 22. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta za izgradnju nogostupa i javne rasvjete – Gugić
 23. Vijećnička pitanja

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka

Temeljem članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), i Odluke ministra uprave KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-20 od 25. svibnja 2017., predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sazvao je 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, za dan 8. lipnja (četvrtak) 2017. godine u 14:00 sati.

 

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, a za konstituirajuću sjednicu utvrđen je D n e v n i   r e d, kako slijedi:

 

 • Utvrđivanje kvoruma,
 1. Izbor Mandatnog odbora,
 2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
 • Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika,
 • Svečana prisega članova Općinskog vijeća
 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
 2. Izbor predsjednika Općinskog vijeća

i potpredsjednika Općinskog vijeća

29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 022-05/13-09/01

URBROJ: 2117/08-02-17-30

 

Srebreno, 10. travnja 2017.

Vijećnicima Općinskog vijeća

Općine Župa dubrovačka

– S V I M A –

 

Sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za četvrtak, 13. travnja 2017. godine s početkom u 13:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
 1. Prihvaćanje Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Župa dubrovačka
 2. Prihvaćanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
 3. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Plana i programa korištenja javnih površina za 2017.
 4. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu i vremenu u kojemu nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka
 5. Prihvaćanje Sporazuma s Ministarstvom unutarnjih poslova o međusobnim pravima i obvezama u svezi realizacije projekta pristupne ceste  i TS 10(20)/0.4 kV te privremenog korištenja pristupnog puta u zoni javne i društvene namjene u Kuparima
 6. Prihvaćanje Sporazuma s Zakladom Antun Miloslavić o međusobnim pravima i obvezama u svezi realizacije projekta Kulturno-informativni centar ”Antun Miloslavić”
 1. Prihvaćanje Zaključka o kupnji nekretnine – Turčinović

9. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnostina temelju pisanog ugovora za Održavanje nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd.            na području Općine Župa dubrovačka u 2017.

 1. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Održavanje protupožarnih putova na području Općine Župa dubrovačka u 2017. godini
 2. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja izrade troškovnika i stručnog nadzora za komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Održavanje protupožarnih putova na području Općine Župa dubrovačka u 2017. godini
 3. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Mato Previšić,  v.r.

Odluke 28.sjednice općinskog vijeća

Na sjednici općinskog vijeća koja se održala jučer u 13.sati , župski vijećnici uz prihvaćanje tekućih proračunskih stavki, odlučili su o nekoliko važnih točaka vezanih uz izradu prostorno-planske dokumentacije na području Općine:

 • Prihvaćena je Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Groblje Dubac” koja se odnosi na usklađenje dijela granice obuhvata te pojedinih faza realizacije ovog složenog projekta, a sve u svrhu što brže i kvalitetnije realizacije
 • Pozitivno se odlučilo o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I” koja se odnosi na usklađenje prometnog rješenja  za pristup bivšem hotelu Župi s državne ceste D8 čime se omogućava početak nove investicije, a to je obnova i rekonstrukcija  hotela Župa od strane novog vlasnika, tvrtke Leinert d.o.o. iz Zagreba
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar” nastavak je aktivnosti oko poboljšavanja uvjeta osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine Župa dubrovačka. Općina je na prošlom Vijeću donijela odluku u kupnji zemljišta za dogradnju postojeće Osnovne škole, a izradom ovog UPU-a stvara se podloga za izradu kvalitetne projektne dokumentacije kako bi se mogla iskoristiti sredstva EU kako za projektnu dokumentaciju tako i za samu gradnju

Vijećnici su također donijeli odluke koje se odnose na održavanje komunalne infrastrukture ,subvencioniranje troškova dječjeg vrtića, izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, te reguliranju prometa u Srebrenom i Mlinima za vrijeme ljetnih mjeseci.

 

SAZVANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, gosp. Mato Previšić, sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak, 14. ožujka 2017. godine s početkom u 13:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže:

 1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Zaključka o godišnjem financijskom izvješću za 2016. sa izvršenjem Programa rada u 2016.
 3. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvješću za 2016.
 4. Prihvaćanje Zaključka o konsolidiranom financijskom izvješću za 2016.
 5. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po konsolidiranom financijskom izvješću za 2016.
 6. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2017.
 7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2017.
 8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika
 9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
 10. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
 11. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2017.
 12. Prihvaćanje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2017.
 13. Prihvaćanje Odluke o subvencioniranju troškova dječjeg vrtića
 14. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka
 15. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2017.
 16. Prihvaćanje Zaključka o kupnji poslovnih udjela društva Mlini d.o.o. za poslovne usluge-Vlašić
 17. Prihvaćanje Zaključka u svezi reguliranja prometa u Srebrenom
 18. Prihvaćanje Zaključka u svezi reguliranja prometa u Mlinima
 19. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2017.
 20. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 21. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Održavanje nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 22. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 23. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Obavljanje stručnog nadzora nad građevinskim radovima na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 24. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javnih površina Općine Župa dubrovačka u 2017.
 25. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 26. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Nabava prometnih znakova i opreme, te iscrtavanje horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama Općine Župa dubrovačka u 2017.
 27. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zem. 1423/27 k.o. Brašina
 28. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina – čest. zem. 1423/27 k.o. Brašina
 29. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina – dio čest. zem. 456/1 i 456/7, sve k.o. Brašina
 30. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio čest. zem. 576 k.o. Brgat Gornji
 31. Prihvaćanje Zaključka o zamjeni nekretnina između Općina Župa dubrovačka i Ratimira Marinovića Žeravice i dr, o. Brgat Gornji
 32. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Groblje Dubac”
 33. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I”
 34. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta s tvrtkom Leinert d.o.o.
 35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”
 36. Prihvaćanje Zaključka o stavovima Općine Župa dubrovačka o prostorno-planskim pitanjima postavljenim od strane ZZPU Dubrovačko-neretvanske županije u postupku izrade i donošenja PPDNŽ
 37. Prihvaćanje Zaključka o suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa u naselju Čibača
 38. Vijećnička pitanja

 

 

SAZVANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

grb-zupePredsjednik Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, Mato Previšić, sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za četvrtak 15. prosinca 2016. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća
2. Prihvaćanje Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2016. godinu
3. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2016. godinu
4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godini
5. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
6. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2016. godini
7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2016. godinu
8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za nezakonite izgrađene zgrade u 2016. godini
9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2016. godini
10. Prihvaćanje Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu
11. Prihvaćanje Odluke o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu
12. Prihvaćanje Projekcije potrošnje za 2018. godinu
13. Prihvaćanje Projekcije potrošnje za 2019. godinu
14. Prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
15. Prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
16. Prihvaćanje Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka za 2017. godinu
17. Prihvaćanje Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2017. godini
18. Prihvaćanje Programa utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2017. godini
19. Prihvaćanje Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu
20. Prihvaćanje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2017.
21. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2016. godini
22. Prihvaćanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2017. godini
23. Prihvaćanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2017. godini
24. Prihvaćanje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka
25. Prihvaćanje usklađene i dopunjene Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Župa dubrovačka (Materijali za ovu točku se ne dostavljaju zbog obimnosti, te se uvid u iste može izvršiti u uredovno vrijeme u prostorijama Općine)
26. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog prijevoza putnika za potrebe Općine Župa dubrovačka
27. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi održavanja javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2017. godini
28. Prihvaćanje Odluke o povjeravanju poslova obavljanja stručnog nadzora nad radovima redovnog održavanja javne rasvjete te montaži i demontaži blagdanske rasvjete na području Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu
29. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi Izvanrednih popravaka javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2017. godini
30. Prihvaćanje Odluke o povjeravanju poslova obavljanja izrade troškovnika i obavljanje stručnog nadzora nad radovima otklanjanja izvanrednih kvarova na javnoj rasvjeti na području Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu
31. Prihvaćanje Zajedničkog programa Općine i TZO Župa dubrovačka za 2017. godinu
32. Prihvaćanje Zaključka po ponudi prava prvokupa (g. Jozo Radović)
33. Prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Predugovora s Dubrovačko-neretvanskom županijom o zajedničkom financiranju dogradnje i nadogradnje OŠ Župa dubrovačka
34. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta potrebnog za dogradnju i nadogradnju OŠ Župa dubrovačka
35. Vijećnička pitanja
Predsjednik Općinskog vijeća

Mato Previšić, v.r.

SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka gosp. Mato Previšić sazvao je 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak 07. studenoga 2016. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici.

D n e v n i r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća
2. Prihvaćanje zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2016 godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2016.
3. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2016.
4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.
5. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
6. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2016.
7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2016.
8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.
9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima
10. Prihvaćanje Odluke o raspisivanju izbora za članove MO Donji Brgat
11. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačke 2016. godini
12. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2016. godini
13. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu i iscrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina
14. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu i iscrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina II faza
15. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi održavanja sportskih igrališta (Čibača, Plat)
16. Prihvaćanje Odluke o zaključivanju Ugovora o povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Obavljanje stručnog nadzora nad radovima održavanja sportskih igrališta (Čibača, Plat)
17. Prihvaćanje Zaključka o davanju suglasnosti Vicku Handabaki u svezi gradnje pristupne prometnice
18. Prihvaćanje Zaključka o davanju suglasnosti Antunu Tonkoviću i dr. u svezi gradnje pristupne prometnice
19. Prihvaćanje Odluke o lokaciji viška iskopa pri izgradnji pristupne ceste groblja Dubac
20. Vijećnička pitanja