Predsjednik Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, gosp. Mato Previšić, sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak, 14. ožujka 2017. godine s početkom u 13:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže:

 1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Zaključka o godišnjem financijskom izvješću za 2016. sa izvršenjem Programa rada u 2016.
 3. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvješću za 2016.
 4. Prihvaćanje Zaključka o konsolidiranom financijskom izvješću za 2016.
 5. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po konsolidiranom financijskom izvješću za 2016.
 6. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2017.
 7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2017.
 8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika
 9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
 10. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
 11. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2017.
 12. Prihvaćanje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2017.
 13. Prihvaćanje Odluke o subvencioniranju troškova dječjeg vrtića
 14. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka
 15. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2017.
 16. Prihvaćanje Zaključka o kupnji poslovnih udjela društva Mlini d.o.o. za poslovne usluge-Vlašić
 17. Prihvaćanje Zaključka u svezi reguliranja prometa u Srebrenom
 18. Prihvaćanje Zaključka u svezi reguliranja prometa u Mlinima
 19. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2017.
 20. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 21. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Održavanje nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 22. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 23. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Obavljanje stručnog nadzora nad građevinskim radovima na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 24. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javnih površina Općine Župa dubrovačka u 2017.
 25. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada na području Općine Župa dubrovačka u 2017.
 26. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Nabava prometnih znakova i opreme, te iscrtavanje horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama Općine Župa dubrovačka u 2017.
 27. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zem. 1423/27 k.o. Brašina
 28. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina – čest. zem. 1423/27 k.o. Brašina
 29. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina – dio čest. zem. 456/1 i 456/7, sve k.o. Brašina
 30. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio čest. zem. 576 k.o. Brgat Gornji
 31. Prihvaćanje Zaključka o zamjeni nekretnina između Općina Župa dubrovačka i Ratimira Marinovića Žeravice i dr, o. Brgat Gornji
 32. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Groblje Dubac”
 33. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I”
 34. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta s tvrtkom Leinert d.o.o.
 35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”
 36. Prihvaćanje Zaključka o stavovima Općine Župa dubrovačka o prostorno-planskim pitanjima postavljenim od strane ZZPU Dubrovačko-neretvanske županije u postupku izrade i donošenja PPDNŽ
 37. Prihvaćanje Zaključka o suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa u naselju Čibača
 38. Vijećnička pitanja