Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za četvrtak, 27. srpnja 2017. godine s početkom u 19:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća
 2. Svečana prisega Općinskog načelnika/zamjenika Općine Župa dubrovačka
 3. Prihvaćanje Zaključka o polugodišnjem financijskom izvješću za 2017. sa izvršenjem Programa rada u 2017.
 4. Prihvaćanje Zaključka o konsolidiranom polugodišnjem financijskom izvješću za 2017.
 5. Prihvaćanje Zaključka o izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
 6. Prihvaćanje Odluke o izmjenema i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 7. Prihvaćanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od roditelja korisnika usluga
 8. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite Općine Župa dubrovačka
 9. Prihvaćanje Rješenja po prigovoru Olivera Fišića
 10. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Odbora za Statut i poslovnik
 11. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Odbora za imenovanje ulica i trgova
 12. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja
 13. Prihvaćanje Rješenja o prijedlogu razrješenja i o imenovanju članova u Nadzorni odbor poduzeća: Vodovod-Dubrovnik d.o.o., Groblje Dubac d.o.o., Župa dubrovačka d.o.o., Mlini d.o.o.
 14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu i iscrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina II faza u 2017. godini
 15. Odluka o zaključivanju Dodatka 1. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačke 2017. godini
 16. Odluka o zaključivanju Dodatka 2. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2017. godini
 17. Prihvaćanje Izvješća o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2012.-2016.
 18. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-Kera
 19. Prihvaćanje Zaključka o zamjeni nekretnina Općina-Kera
 20. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – Štitić
 21. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest.zem. – Štitić
 22. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta za izgradnju nogostupa i javne rasvjete – Gugić
 23. Vijećnička pitanja