Grb općine Župa dubrovačka

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k i   n a č e l n i k

 

KLASA: 601-01/18-01/04

URBROJ: 2117/08-01-18-2

Srebreno, 31. srpnja 2018.

 

Na temelju zaključka Općinskog vijeća Općine Župa Dubrovačka, KLASA: 601-01/18-01/04, URBROJ: 2117/08-02-18-1 od 30. srpnja 2018. godine, raspisujem:

 POZIVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA

za potrebe Dječejg vrtića Župa dubrovačka

 

 1. Pozivaju se knjižni vlasnici (suvlasnici) nekretnina da u roku od 8 dana od dana objave ovog Poziva u tjedniku Dubrovački vjesnik dostave svoje ponude za zakup prostora za potrebe Dječjeg vrtića Župa dubrovačka (za otvaranje dodatnih vrtićkih grupa)
 2. Kriteriji koje potencijalni ponuđači moraju ispuniti su slijedeći:

– ukupna netto površina do 250 m2;

– blizina sjedišta Dječjeg vrtića Župa dubrovačka – u krugu do 200 m (zbog blizine kuhinje);

– samostalni pristup objektu s prometnice,

– najmanje razdoblje korištenja prostora 3 godine.

 1. Kriterij odabira: najniža cijena
 2. Ponuditelj je dužan uz pismenu ponudu dostaviti:
 • k. izvadak i popis posjeda za nekretninu za koju dostavlja ponudu,
 • presliku osobne iskaznice, broj obrtnice, rješenje o upisu u Trgovački sud, broj OIB-a – ponuditelja,
 • broj računa na koji se treba uplatiti zakupnina,
 • ovjerenu izjavu da nekretnina nije opterećena upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba.
 1. Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objave javnog poziva u tjedniku Dubrovački vjesnik.
 2. Ponude se podnose općinskom načelniku Općine Župa dubrovačka, poštom preporučeno ili osobno, u isključivo zatvorenoj omotnici, s naznakom:

”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA- NE OTVARAJ”.

 1. U slučaju da projekt Općine Župe dubrovačka ne bude prihvaćen Općina zadržava pravo poništiti ovaj natječaj i ne izabrati ni jednu ponudu.
 2. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanje ugovora je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude iz točke 5. ovog natječaja.

Općinski načelnik

Silvio Nardelli