Grb općine Zupa dubrovačka

Natječaj otvoren od 2.8. do 10.8.2023. godine. Preuzmi PDF

Na temelju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka KLASA: 940-07/23-01/09 URBROJ: 2117-8-02-23-21, od 27. srpnja 2023., te KLASA: 940-07/23-01/13, URBROJ: 2117-8-02-23-6, od 29. svibnja 2023. Općinsko vijeće objavljuje

PONOVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina

I. PREDMET PRODAJE
1. 18/4995 dijelova čest. zem. 963/7 K.O. Čibača ukupne površine 18 m 2
2. 116/284 dijelova čest. zem. 1423/4 K.O. Brašina ukupne površine 116 m 2

II. PROCIJENJENA VRIJEDNOST- najniža cijena
– za nekretninu koja je predmet prodaje pod brojem 1. najniža cijena je 115,56 €/m 2 .
– za nekretninu koja je predmet prodaje pod brojem 3. najniža cijena je 115,56 €/m 2 .
Ponuđene nekretnine prodaju se u viđenom stanju, a mogu se razgledati za vrijeme trajanja natječaja svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 020/487-476.

III. UVJETI PRODAJE
Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
Jamčevina za nekretninu pod brojem 1. iznosi 300,00 eura, pod brojem 2. iznosi 2700,00 eura i uplaćuje se na žiro račun Općine Župa dubrovačka broj HR5924070001860200001 s pozivom na broj: HR68 – 7757 – OIB, sa naznakom-za natječaj za kupnju nekretnine.

Kupac nekretnine snosi troškove vještačenja i objave natječaja.
Plaćeni iznos jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu odnosno vraća ponuditelju.

IV. SADRŽAJ PONUDE
– za fizičke osobe: preslika O.I. ili preslika domovnice
– OIB
– za pravne osobe: izvod iz sudskog registra, podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje,
– iznos ponuđene cijene.

V. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude dostaviti preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom ”ne otvarati-ponuda za natječaj za kupnju nekretnine pod rednim brojem ______ ” – na adresu: Općina Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.
Općina Župa dubrovačka zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti natječaj prije njegovog prihvaćanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, a uplaćena jamčevina će biti vraćena svim ponuditeljima u roku od 8 dana.

Općine Župa dubrovačka