Grb općine Župa dubrovačka

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/18-01/16
URBROJ: 2117/08-02-18-01
Srebreno, 21. svibnja 2018.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13,65/17) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. donijelo je

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13, 11/17 – pročišćeni Plan, 02/18-ispr.), u daljnjem tekstu: Odluka.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje:
1. pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Plan),
2. razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana,
3. obuhvat Izmjena i dopuna Plana,
4. ocjena stanja u obuhvatu Plana,
5. ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana,
6. popis potrebnih strategija, planova, studija i drugih dokumenata za izradu Izmjena i dopuna Plana,
7. način pribavljanja stručnih rješenja,
8. popis javno pravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana,
9. rokovi za izradu Plana, odnosno pojedinih faza,
10. izvori financiranja Izmjena i dopuna Plana, te
11. odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta prostornog plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANOVA
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi članka 15. stavak 1., članka 86., članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17).

RAZLOZI ZA POKRETANJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Plana su slijedeći:
1. usklađenje Prostornog plana uređenja Općine s Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17)
2. korekcija uvjeta provedbe zahvata u prostoru sukladno potrebama pravnih i fizičkih osoba uočenih kroz provedbu Plana koji je na snazi

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Obuhvat izmjena i dopuna Plana odnosi se na izmjene i dopune odredbi za provođenje i kartografski prikaz Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka – pročišćeni Plan (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 11/17, 02/18-ispr.).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Uvjeti provedbe zahvata u prostoru, kojima je definirana rekonstrukcija pretežito ozakonjenih građevina i izgradnja novih građevina, a na temelju postojećih prometnih uvjeta, pokazuju manjkavosti i predstavljaju prepreku ishođenju akata o gradnji te samim time i ravnomjeran, ekonomičan, racionalan i funkcionalan razvoj svih naselja u Općini. U određenom dijelu odredbe za provođenje nisu optimalno usklađene s planiranim razvojem naselja i mogućnostima razvoja komunalne i društvene infrastrukture te ih je potrebno korigirati.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 7.
Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna Plana proizašle iz članaka 4. i 6. Odluke su:
1. prenamjena zone ”Dubac-Dočine” definirane kao zona izvan naselja za proizvodnu namjenu – pretežito građevinarska (asfaltna baza) I4 u zonu izvan naselja poslovne namjene (pretežito uslužna K1, pretežito trgovačka K2, komunalno-servisna K3, pretežito reciklažna K4, mješovito zone pretežito poslovne K5),
2. analiza potreba i mogućnosti za određivanje dodatnih zona sportsko-rekreacijske namjene,
3. analiza i redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta građevina u odnosu na visinu, broj i vrstu etaža, nagib terena te postojeću i planiranu prometnu mrežu,
4. analiza i redefiniranje uvjeta za gradnju objekata i infrastrukture unutar obuhvata planiranih Urbanističkih planova uređenja,
5. detaljnije definiranje statusa postojećih lokalnih nerazvrstanih prometnica te usklađivanje s prostornim ograničenjima i mogućnostima gradnje u odnosu na iste,
6. analiza mogućnosti i definiranje uvjeta za izgradnju objekata za obavljanje poljoprivrednih, turističkih i ostalih gospodarskih djelatnosti u seoskom domaćinstvu te objekata u funkciji poljoprivrede,
7. definiranje mogućnosti i vrsta sadržaja koje je moguće realizirati izvan građevinskog područja naselja,
8. redefinirati uvjete za uspostavu reciklažnih dvorišta i ostale uvjete u smislu usklađenja sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), korigirani i dopunjeni kartografski prikazi Plana će se izraditi na važećim topografskim kartama u mjerilu 1:25000, katastarskim planovima u mjerilu 1:5000 u elektroničkom vektorskom obliku.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručna rješenja, elaborat Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka i pročišćeni tekst odredbi za provođenje prostornog plana i grafičkog dijela plana u elektroničkom i analognom obliku izradit će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.
Sukladno utvrđenom obuhvatu izmjena i dopuna u članku 5. tijela i osobe koja za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik
3. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb
5. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
6. Hrvatske vode-Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, 21000 Split
7. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik
8. Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 2, 20 000 Dubrovnik
9. Hrvatske vode d.o.o., VGI za mali sliv ”Dubrovačko primorje”, Vukovarska 8/I, 20000 Dubrovnik
10. Hrvatska elektroprivreda d.d., Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije-Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
11. Hrvatska elektroprivreda d.d., Distribucijsko područje Elektrojug, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik
12. Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik
13. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
14. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
15. Hrvatska zavod za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/2, 10 000 Zagreb
16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
17. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 Dubrovnik
18. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik
19. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 49A, 20207 Mlini
20. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
21. Županijska uprava za ceste, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
22. Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
23. Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
24. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna plana je 15 dana od dostave ove Odluke. U slučaju da navedena tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih nemaju.

FAZE IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 11.
Izrada Izmjena i dopuna plana dijeli se u 5 faza i to:

I FAZA
 prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz članka 10. ove Odluke,
 odabir Stručnog izrađivača Izmjena i dopuna Plana,

II FAZA
 Izrada Stručnog rješenja Izmjena i dopuna plana u roku od najviše 30 dana od dana sklapanja Ugovora o izradi Izmjena i dopuna plana sa stručnim izrađivačem Plana,
 Usuglašavanje stručnog rješenja Izmjena i dopuna Plana za Javnu raspravu od strane Općinskog načelnika u roku 10 dana od dana dostave stučnog rješenja Plana,
 objava i provođenje Javne rasprave u trajanju od 8 dana,
 izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku 15 dana od završetka javne rasprave

III FAZA
 izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna plana u roku od najviše 10 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi
 utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane Općinskog načelnika u roku od najviše 10 dana od dana dostave Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna plana

IV FAZA
 pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije te suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna plana,
 dostavljanje obavijesti sudionicima Javne rasprave.

V FAZA
 donošenje Izmjena i dopuna plana,
 objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u službenom glasilu,
 isporuka Izmjena i dopuna Plana od strane Stručnog izrađivača sukladno ugovoru
 isporuka Izmjena i dopuna pročišćenog Plan od strane Stručnog izrađivača sukladno ugovoru
U skladu sa Zakonom, tijekom svih faza će se na propisan način obavještavati javnost o izradi ovih Izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu te sukladno Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Općine Župa dubrovačka i tvrtki PGM RAGUSA d.d. i DUBAC PROMET d.o.o.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”.
Temeljem članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja, te se ova odluka dostavlja Zavodu za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije I Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 14.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Župa dubrovačka da obavijesti javnost i susjedne jedinice lokalne samouprave o postupku izrade Izmjena i dopuna plana sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17)

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković