Grb općine Župa dubrovačka

Sukladno čl. 88 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13,65/17) Općina Župa dubrovačka obavještava javnost o pokretanju POSTUPKA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Ciljevi izrade definirani Odlukom su:

  1. prenamjena zone ”Dubac-Dočine” definirane kao zona izvan naselja za proizvodnu namjenu – pretežito građevinarska (asfaltna baza) I4 u zonu izvan naselja poslovne namjene (pretežito uslužna K1,  pretežito trgovačka K2, komunalno-servisna K3, pretežito reciklažna K4, mješovito zone pretežito poslovne K5),
  2. analiza potreba i mogućnosti za određivanje dodatnih zona sportsko-rekreacijske namjene,
  3. analiza i redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta građevina u odnosu na visinu, broj i vrstu etaža, nagib terena te postojeću i planiranu prometnu mrežu,
  4. analiza i redefiniranje uvjeta za gradnju objekata i infrastrukture unutar obuhvata planiranih Urbanističkih planova uređenja,
  5. detaljnije definiranje statusa postojećih lokalnih nerazvrstanih prometnica te usklađivanje s prostornim ograničenjima i mogućnostima gradnje u odnosu na iste,
  6. analiza mogućnosti i definiranje uvjeta za izgradnju objekata za obavljanje poljoprivrednih, turističkih i ostalih gospodarskih djelatnosti u seoskom domaćinstvu te objekata u funkciji poljoprivrede,
  7. definiranje mogućnosti i vrsta sadržaja koje je moguće realizirati izvan građevinskog područja naselja,
  8. redefinirati uvjete za uspostavu reciklažnih dvorišta i ostale uvjete u smislu usklađenja sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada.