Grb općine Župa dubrovačka

Na temelju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka KLASA: 947-01/18-01/06

URBROJ: 2117/08-02-18-5, od 5. ožujka 2018. Općinsko vijeće objavljuje

NATJEČAJ

za prikupljanje pismenih ponuda

za prodaju nekretnine

 

I.                   PREDMET PRODAJE

  1. 22/29 dijelova čest. zem. 864 K.O. Zavrelje ukupne površine 22 m2

 

II.                PROCIJENJENA VRIJEDNOST- najniža cijena

  • za nekretninu koja je predmet prodaje najniža cijena je 78,32 €/m2, protuvrijednost u kunama po prodajnom tečaju HNB-a na dan uplate.

Ponuđena nekretnina prodaje se u viđenom stanju, a može se razgledati za vrijeme trajanja natječaja svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 020/487-476.

 

III.             UVJETI PRODAJE

Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Jamčevina iznosi 10.000,00 kuna i uplaćuje se na žiro račun Općine Župa dubrovačka broj HR5924070001860200001 s pozivom na broj: HR68 – 7757 – OIB, sa naznakom-za natječaj za kupnju nekretnine.

Kupac nekretnine snosi troškove vještačenja i objave natječaja.

Plaćeni iznos jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu odnosno vraća ponuditelju.

 

IV.             SADRŽAJ PONUDE

  • za fizičke osobe: preslika O.I. ili preslika domovnice
  • OIB
  • za pravne osobe: izvod iz sudskog registra, podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje, podaci o bonitetu (BON 1, BON2)
  • iznos ponuđene cijene.

V.                PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponude dostaviti preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom ”ne otvarati-ponuda za natječaj za kupnju nekretnine” – na adresu: Općina Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

Općina Župa dubrovačka zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti natječaj prije njegovog prihvaćanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, a uplaćena jamčevina će biti vraćena svim ponuditeljima u roku od 8 dana.

 

Općina Župa dubrovačka