Grb općine Župa dubrovačka

 

NATJEČAJ

Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za

Nabavu građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području

Općine Župa dubrovačka u 2018. godini

 

 

 1. Naručitelj: Općina Župa dubrovačka

Sjedište: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini

Telefon: (020) 487 487 ili (020) 487 470

Telefax:  (020) 486 216

OIB: 26643690230

E-mail: ines.salaj@zupa-dubrovacka.hr

 1. Naziv djelatnosti: Nabava građevinskog materijala za potrebe Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 2. Rok na koji se sklapa ugovor: od dana potpisivanja ugovora do 01. prosinca 2018. godine.
 3. Vrsta i opseg poslova: sukladno troškovniku koji je privitak dokumentacije za nadmetanje.
 4. Način i rok plaćanja: Predujam isključen. Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa.
 5. Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda: Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom ”Ne otvaraj – ponuda za Nabava građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini”. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini. U roku za dostavu ponuda ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda. Rok za dostavljanje ponuda je: 01. veljače 2018. godine do 11:00 sati.
 6. Rok važenja ponude: 60 dana.
 7. Jamstva: – jamstvo za ozbiljnost ponude: bankovna garancija ili bjanko zadužnica u iznosu od 3.000,00 kuna. Važenje jamstva: do isteka roka valjanosti ponude,

– jamstvo za uredno izvršenje obveze iz ugovora Ponuditelji su dužni dostaviti u obliku izjave Ponuditelja da će ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku od 15 dana nakon potpisa Ugovora predati garanciju banke kao jamstvo za dobro izvršenje posla na iznos od 10 % (posto) od ugovorenog iznosa na rok završetka isporuke robe.

 1. Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:

– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca od objave javnog natječaja u tisku,

– ispunjeni obrazac ponude i troškovnika,

-odgovarajuća izjava o nekažnjavanju ovjerena kod javnog bilježnika (sukladno dokumentaciji za nadmetanje), dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseca od objave javnog natječaja u tisku,

– potvrda Porezne uprave o stanju duga, dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od objave javnog natječaja u tisku,

– potvrdu Općine Župa dubrovačaka kojom mora dokazati da nema dugovanja prema Općini Župa dubrovačka, potvrda ne smije biti starija od 30 dana od objave javnog natječaja u tisku,

– dokaz o solventnosti za glavni račun (BON 2, SOL 2 ili sl.) iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi posljednjih 6 mjeseci od sastavljanja obrasca. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od objave javnog natječaja u tisku,

– popis ugovora o isporuci robe koji su predmet natječaja i koja je isporučena tijekom posljednjih 5 godina, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućim isporukama robe koja je predmet ovog natječaja (min. 2 potvrde naručitelja),

 1. Javno otvaranje ponuda održat će se u Općini Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, u Vijećnici, I kat, 01. veljače 2018. u 11:00 sati
 2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena
 3. Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kuna (bez PDV-a)

 

 

Sve detaljnije upute ponuditeljima za izradu ponude nalaze se u dokumentaciji za nadmetanje.

Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani mogu podići u Općini Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno,  svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.

 

Ponuditelji su dužni ostaviti kontakt podatke prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje kako bi ih se moglo obavijestiti o eventualnim ispravcima ili promjenama u dokumentaciji za nadmetanje.

 

Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

Natječaj će se objaviti u Dubrovačkom vjesniku, web stranici Općine Župa dubrovačka i na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.

 

Općinski Načelnik

Silvio Nardelli

 

natjecaj-3