• Urbanistički plan uređenja
 • Evidencija postupka izrade
 • UPU Kupari I obuhvat

  Obuhvat UPU-a na digitalnoj ortofoto podlozi (DOF)
  Izvor: Urbanizam Dubrovnik d.o.o., DGU Geoportal

  Status plana:

  U tijeku proces izmjena i dopuna plana – Postupak izrade.

  Trenutni plan na snazi od:

  13.02.2020. –

  Odluka o donošenju:

  Urbanistički plan uređenja “Kupari I” donesen je na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održanoj 13. veljače 2020. godine i objavljen u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka, broj 02/20
  Službeni glasnik 02/20 –

  Tekstualni dio:

  Urbanistički plan uređenja “Kupari I.” –

  – Grafički dio:

  1. Korištenje i namjena površina
  2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
  4. Način i uvjeti gradnje
  UPU Kupari I obuhvat

  Obuhvat UPU-a na podlozi koja se koristi za potrebe izrade UPU-a
  Izvor: Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

 • rujan 2018.

  listopad 2018.

  • – Izrađeno je Stručno rješenje Urbanističkog plana uređenja “Kupari I”.

  listopad 2019.

  • – Izrađen je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” za javnu raspravu.
   PRIJEDLOG UPU KUPARI I – .
  • Objava javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” (KLASA: 350-02/19-01/06, URBROJ: 2117/08-07-19-03, od 23. listopada 2019.).
  • Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” (KLASA: 350-02/19-01/06, URBROJ: 2117/08-07-19-04, od 23. listopada 2019.).

  listopad-studeni 2019.

  • – Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” za javnu raspravu održan je od 25. listopada do 23. studenoga 2019. godine u zgradi Općine Župa dubrovačka, u Srebrenom, i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr). Objava

  studeni 2019.

  • – Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” za javnu raspravu održano je 07. studenoga 2019., s početkom u 11.00 sati, u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.

  prosinac 2019.

  • – Izrađeno je izvješće o javnoj raspravi.
  • – Izrađen je Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja “Kupari I”.
  • – Izrađen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Kupari I”.
  • – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, dostavilo je Mišljenje (KLASA: 350-02/19-13/114 URBROJ: 531-06-1-1-19-3, od 11. prosinca 2019.) kako je za UPU “Kupari I” potrebno provesti ponovljenu javnu raspravu.
  • – Izrađen je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” za ponovljenu javnu raspravu. PRIJEDLOG UPU KUPARI I
  • – Objava ponovljene javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” (KLASA: 350-02/19-01/13, URBROJ: 2117/08-07-19-03, od 12. prosinca 2019.).
  • – Poziv na ponovljenu javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” (KLASA: 350-02/19-01/13, URBROJ: 2117/08-07-19-04, od 12. prosinca 2019.).

  prosinac 2019.-siječanj 2020.

  • – Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” za ponovljenu javnu raspravu održan je od 20. prosinca 2019. godine do 18. siječnja 2020. godine u zgradi Općine Župa dubrovačka, u Srebrenom, i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr).

  siječanj 2020.

  • – Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” za ponovljenu javnu raspravu održano je 07. siječnja 2020. s početkom u 11.00 sati, u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.
  • – Izrađeno je izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi. –
  • – Izrađen je Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja “Kupari I”.
  • – Izrađen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Kupari I”.

  veljača 2020.

  • – Ishođena suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja (KLASA: 350-02/19-13/114, URBROJ: 531-06-1-1-20-6, od 4. veljače 2020.). SUGLASNOST
  • – Urbanistički plan uređenja “Kupari I” donesen je na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održanoj 13. veljače 2020. godine i objavljen u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka, broj 02/20
   ODLUKA O DONOŠENJU.

  svibanj 2023.
  prosinac 2023.
  • – Izrađen je Prijedlog Izmjena i dopuna UPU ”KUPARI I” za javnu raspravu.
   Prijedlog plana – .
  siječanj 2024.
  veljača 2024.

  Prilozi:

  0. Naslovnica
  1. Unutarnja
  2. Zahtjevi za izradu
  3. Sažetak prijedloga plana
  4. Izvješće o javnoj raspravi
  5. MGIPU dopuna traži se
  6. Sažetak prijedloga plana za ponovljenu javnu raspravu
  7. Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi
  8. Evidencija postupka izrade i donošenja
  A Suglasnost ministarstva
  B Konzervatorska podloga