2. Prostorni plan uređenja Općine Župa dubrovačkaciljane izmjene I (službeni glasnik 08/12)

  • Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

  •   Grafički prikazi:

1:25000

1. Namjena površina

3.3 Uvjeti korištenja

1:5000

          Građevinska područja naselja

Građevinsko područje naselja – 4,.5, 4.6

Građevinsko područje naselja – 4.6

Građevinsko područje naselja – 4.6

Građevinsko područje naselja – 4.8