Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “Groblje” (Službeni glasnik 16/15)

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1_Detaljna_namjena_površina

2_Prometna_telekom_infrastr_mreža

3. Korištenje uređenje i zaštita prostora

4. Uvjeti gradnje

5.1. Ukopna mjesta