Detaljni plan uređenja “Groblje”

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1. Namjena površina

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

4. Uvjeti gradnje

5.1. Raster i razmještaj ukopnih parcela

5.2. Raster i razmještaj ukopnih mjesta