Obnova nakon elementarnih nepogoda

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Natječaj za provedbu mjere 5.2. – Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodam, nepovoljnim klimatskim prlikama i katastrofalnim događajima“.

Prihvatljivi projekti su projekti korisnika koji su pretrpjeli štetu od ELEMENTARNE NEPOGODE nakon 01. siječnja 2014.

Za Općinu Župu dubrovačku je proglašena elementarna nepogoda – POPLAVA 15. 09. 2014.

Natječaj se provodi putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 02. listopada do 01. prosinca 2017. godine.

 

Prihvatljivi troškovi su:

OPĆI TROŠKOVI

U prihvatljive opće troškove spadaju troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka, te troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu, analiza tla ako je to navela Savjetodavna služba i slično.

MATERIJALNI TROŠKOVI

Prihvatljivi materijalni troškovi su: investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, oprema višegodišnjih nasada, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije (ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti).

Poveznice:

http://www.apprrr.hr/podmjera-52—tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

upute-za-korisnike-5-2-1-04-8-17_

 


 

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Općina Župa dubrovačka provodi Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinca 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

Potpore su dodjeljuju za:
– Mjera1. Edukacija i stručno osposobljavanje u iznosu 40% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 1.000, oo kn godišnje po korisniku
– Mjera 2. Poticanje biljne proizvodnje u iznosu 70 % dokumentiranih izdataka, ali ne više od 3.000,00 kn godišnje po korisniku
– Mjera 3. Ekološka poljoprivreda u iznosu 40 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 1.500,00 kn godišnje
– Mjera 4. Sudjelovanje na sajmovima i izložbama u iznosu od 40 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 1.000,00 kn godišnje
– Mjera 5. Osiguranje od šteta u iznosu 10 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 2.000,00 kn godišnje
– Mjera 6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina u iznosu 50 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 2.000,00 kn godišnje
– Mjera 7. Gnjojivo i zaštitna sredstva u iznosu 70 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 3.500,00 kn godišnje