Grb općine Zupa dubrovačka

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 25. lipnja 2020. dva poziva:

Prijave na oba poziva službeno započinju 1. rujna 2020. godine u 9:00 sati isključivo putem sustava e-Prijave, te će se prijave zaprimati do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Sa učitavanjem prijave i potrebne dokumentacije u sustav e-Prijave moguće je započeti od današnjeg dana objave poziva 25. lipnja 2020. do zatvaranja Poziva.

Za sufinanciranje se može prijaviti obiteljska kuća – zgrada koja je:

  1. zakonita
  2. nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
  3. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  4. koja ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata)

U primorskoj Hrvatskoj na Poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda C ili nižeg.

Prijaviti se mogu fizičke osobe – građani koji su su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće, imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće (najkasnije do 1. 6. 2020.) te kreiraju i podnesu Fondu prijavu u sustavu e-prijava.

Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204.000 kn (s PDV-om) bespovratnih sredstava, odnosno 200.000 kn (za ranjive skupine građana).

Stopa sufinanciranja je 60% opravdanih troškova na sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  • toplinska izolacija vanjske ovojnice (vanjski zid, ravni krov, izolacija stropa prema negrijanom tavanu, kosi krov, pod) – maksimalni iznos opravdanog troška 100.000 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 60.000 kn
  • zamjena vanjske stolarije – maksimalni iznos opravdanog troška 100.000 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 60.000 kn
  • sunčani toplinski sustavi – maksimalni iznos opravdanog troška 36.250 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 21.750 kn
  • kotlovi na sječku/pelete – maksimalni iznos opravdanog troška 36.250 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 21.750 kn
  • dizalice topline – maksimalni iznos opravdanog troška 48.750 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 29.250 kn
  • fotonaponski sustavi – maksimalni iznos opravdanog troška 91.250 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 54.750 kn

Za ranjive skupine građana stopa financiranja je 100% opravdanih troškova na sve prihvatljive aktivnosti.

Za prijavu je obavezno izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove. Za obiteljske kuće koje imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. nije potrebno izrađivati novi. Troškove provedbe energetskih pregleda, izrade izvješća i energetskih certifikata prije i nakon obnove obiteljske kuće snosi prijavitelj i taj se trošak ne sufinancira od strane Fonda.

Troškove izrade Glavnog projekta i stručnog nadzora izvedbe radova ugradnje fotonaponskih pretvarača za proizvodnju električne energije snosi prijavitelj i taj se trošak ne sufinancira se od strane Fonda.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme nastali nakon objave Poziva (25. lipnja 2020.), što se dokazuje datumom izdavanja računa.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu Javnog poziva.

Za prijavu na Poziv za ranjive skupine, obavezno je imati dokaz o socijalnom statusu (presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o primanju zajamčene minimalne naknade) i preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Programu.

Prijave se zaprimaju isključivo putem sustava e-Prijave.
Prijavu može podnijeti sam prijavitelj ili može koristiti usluge energetskog certifikatora.
Fond osigurava energetske certifikatore koji će građanima pomoći u ispunjavanju obrasca i prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu, te će za uslugu korisnicima odobriti trošak do 500 kn koji će biti prihvatljiv samo za korisnike kojima sufinanciranje bude odobreno i koji provedu obnovu.
Za ranjive skupine građana Fond će snositi trošak za certifikatora s „Liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanjem u Programu energetske obnove obiteljskih kuća“ (na www.fzoeu.hr) do 10.000 kn. Centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi socijalno najugroženijim građanima pomogli u prijavi.

DETALJI O POZIVIMA: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/
E-PRIJAVE: https://prijave.fzoeu.hr/

Za dodatne informacije na raspolaganju su kontakti:
1. info telefon 01/6448-443
2. e-mail obiteljske2020@fzoeu.hr ili en.siromastvo@fzoeu.hr

 
Dodatne informacije možete dobiti i u Općini Župa dubrovačka putem:
1. telefona: 020 487 486
                    020 487 483
                   josipa.gaspar@zupa-dubrovacka.hr