Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2024. Općina sufinancira kupnju gnjojiva i zaštitnih sredstava u iznosu 50%, a najviše do 300 eura. Također se sufinancira kupnja hrane za stoku u iznosu 50 %, a najviše do 600 eura. Javni poziv je otvoren do 01. ožujka 2024. ili do utroška sredstava!

Obrasci potrebni za prijavu su dostupni na WEB STRANICI Općine ili u prostorijama Općine

 

MJERA 5.:

GNJOJIVO I ZAŠTITNA SREDSTVA

Najviši iznos potpore je 50 %, ne više od 300,0 eura

 


MJERA 6.:

HRANA ZA STOKU

Najviši iznos potpore je 50%, ne više do 600,0 eura


Kontakt:

Ksenija Šiša, dipl.ing.građ.
020/487-486
ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Zahtjev za dodjelu potpore – Obrazac 1.
 2. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti – Obrazac 2
 3. Izjava o nepostojanju duga prema Općini Župa dubrovačka – Obrazac 3.
 4. Preslika osobne iskaznice
 5. Preslika Žiroračuna/IBAN
 6. Preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 7. Ispis iz jedinstvenog registra domaćih životinja (za Korisnike mjere 6.)
 8. Potvrda o nepostojanju dugovanja ( ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave) – Porezna uprava
 9. Prihvatljivi troškovi s predračunom/ponudom/računom-R1/ugovorom (izdani u tekućoj godini)


REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
O p ć i n s k i  n a č e l n i k

KLASA: 320-10/24-01/2
URBROJ: 2117-8-03-05/01-24-2
Srebreno, 23. siječnja 2024.

Preuzmi dokumente:
Javni poziv – Poljopriveda 2024.

PRILOZI:

 1. Zahtjev za dodjelu potpore – Obrazac 1.
 2. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti – Obrazac 2
 3. Izjava o nepostojanju duga prema Općini Župa dubrovačka – Obrazac 3.

Na temelju Program potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2021.-2027. (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka br.28/20, 02/22, 19/23), Mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2021.- 2027. ( Klasa:404-01/20-01/81, Urbroj:525-08/0245-20-2 od 20. listopada 2020. godine KLASA:404-01/20-01/81, URBROJ:525-08/0245-21-5 od 08. lipnja 2021. godine i KLASA: 404-01/20-01/81, URBROJ: 525-07/311-23-8 od 16. lipnja 2023.), te Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“ br. 8/09, 6/13, 03/18), Načelnik Općine Župa dubrovačka donosi

JAVNI POZIV

 za podnošenje zahtjeva sukladno Programu potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Župa dubrovačka u 2024. godini

 • 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

  predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2024.

  Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

  Poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture.

  Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L352, 24. prosinca 2013.) i Uredbi Komisije (EZ) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22. veljače 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

   Javni poziv će biti otvoren do 01. ožujka 2024., odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

 • 2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

  Ukupno planirana vrijednost javnog poziva je 8.500,00 eur-a  na poziciji 50 Proračuna za 2024. godinu.
  Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz Proračuna Općine Župa dubrovačka kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, uz iznimku:

  • a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
  • b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
  • c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

  Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 20.000,00 EUR-a protuvrijednosti po srednjem tečaju EK (InforEuro za mjesec odobrenja) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
  Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 1. ovog članka uzima se u obzir tekuća fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne godine.

  Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

  Potpora male vrijednosti se može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se potpora dodjeljuje.

 • 3. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

  Na Javni poziv se može prijaviti jedan poduzetnik koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bez obzira na organizacijski oblik ili način financiranja i koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

   • da je upisan u Upisnik poljoprivrednika,
   • da aktivnosti za koje je odobrena potpora male vrijednosti obavlja na vlastitom gospodarstvu na području Općine Župa dubrovačka

  Jedan poduzetnik je pojam koji obuhvaća jedno poduzeće, te sva poduzeća koja su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzeća u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

   1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
   2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
   3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
   4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

  Poduzeće u smislu ovog pravilnika je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu (dalje u tekstu: PG), a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

   1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG/SPG);
   2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
   3. trgovačko društvo ili zadrugu registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
 • 4. AKTIVNOSTI ZA KOJE SE DODJELJUJE POTPORA

  Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:

  Mjera 5: Kupnja gnojiva i zaštitnih sredstava
  Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka kupnje gnojiva i zaštitnih sredstava.
  Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi
  50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 300,0 EUR.

  Mjera 6: Subvencioniranje toška nabavke hrane za stoku
  Potpora se odobrava za sufinanciranje izdataka za nabavku hrane za stoku.
  Opravdani troškovi su svi troškovi nastali u 2024. za koje Korisnik može dostaviti R1 račune.
  Najveći iznos subvencije po grlu:

  • Krava  150 EUR
  • Ovca 70 EUR
  • Koza 70 EUR
  • Kopitari  70 EUR

  Broj grla za koje se traži subvencija ne smije biti veći od broja grla u Ispisu iz jedinstvenog registra domaćih životinja.
  Maksimalan iznos potpore po korisniku je
  50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 600,0 EUR .

 • 5. NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA

  Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu najkasnije do 01. ožujka 2024., odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, na adresu:

  Općina Župa dubrovačka
  Vukovarska 48
  20207 Mlini
  s naznakom „Zahtjev za potporu male vrijednosti u poljoprivredi u 2024. “

  ili

  na e-mail adresu opcina@zupa-dubrovacka.hr s predmetom: “Zahtjev za potporu male vrijednosti u poljoprivredi u 2024.”

  Nepotpuni zahtjevi, zahtjevi dostavljene nakon isteka roka, te zahtjevi koje nisu predmet javnog poziva neće se razmatrati.

  Odluku o dodjeli potpora donosi Općonski načelnik, na prijedlog Povjerenstva.

  Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini Župa dubrovačka.

 • 6. SADRŽAJ PRIJAVE

  Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

   1.  Popunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Župa dubrovačka u 2023. godini koja se nalazi na web stranici Općine Župa dubrovačka ili se može preuzeti u prostorijama Općine Župa dubrovačka
   2. Obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
   3. Preslika obrtnice – za obrt
   4. Preslika rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe
   5. Rješenje o registraciji – za zadruge (zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo)
   6. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
   7. Ispi iz jedinstvenog registra domaćih životinja (za Korisnike mjere 6.)
   8. Preslika žiro – računa koji glasi na podnositelja zahtjeva
   9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis
   10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
   11. Izjava o nepostojanju duga prema Općini Župa dubrovačka
   12. Druga dokumentacija propisana za određenu mjeru potpore:
    •  Mjera 5. – preslika R1 računa/predračuna troškova za nabavljeni materijal
    •  Mjera 6. – preslika R1 računa/predračuna troškova za nabavljenu hranu

  U svrhu jasnijeg obrazloženja pojedinog zahtjeva, Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

 • 7. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE

  Postupak dodjele potpora provodi se temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje potpore, objavljenog na mrežnoj stranici Općine Župa dubrovačka.
  Zahtjevi za potporu podnose se po objavljenom Javnom pozivu, u navedenom roku, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

  Postupak administrativne obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu potporu provodi Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Župa
  dubrovačka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik, o čemu Povjerenstvo sastavlja Zapisnik.
  Odluku o dodjeli potpora donosi Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva.

  Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu zahtjeva i Javnom pozivu.

 • 8. KORIŠTENJE POTPORE

  Korisnici potpore po primitku ODLUKE o dodjeli potpore male vrijednosti, dužni su odobrena sredstva iskoristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

  Korisni potpore dužni su dostaviti Izvješće o namjenskom utrošku sredstava najkasnije do 31. listopada 2024.

  Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva ili ne dostave izviješće o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva vratiti ili gube pravo sljedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Župa dubrovačka.

  Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, prijavitelj je suglasan s korištenjem podataka iz zahtjeva za razne analize i druge potrebe obrade osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

  Administrativnu i terensku provjeru provodi Općina Župa dubrovačka u razdoblju od 5 godina nakon isplate potpore male vrijednosti.

 • 9. OSTALE INFORMACIJE

  Adresa provoditelja Javnog poziva: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
  Internet adresa: www.zupa-dubrovacka.hr
  Info telefon: (020) 487-470; (020) 487- 486
  e-pošta: ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr;

Općinski načelnik
Silvio Nardelli