REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
O p ć i n s k i  n a č e l n i k

KLASA: 342-05/24-01/02
URBROJ: 2117-8-01-24-2
Srebreno, 5. ožujka 2024.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Župa dubrovačka za vremensko razdoblje 2024. – 2028. godine “Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka”; broj 1/24) i članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka” br. 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka, raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Preuzmi dokumente:
Javni natječaj

PRILOZI:

  1. Ponudbeni obrazac – Obrazac 1.
  2. Izjava 1 – Izjava 1
  3. Izjava 2 – Izjava 2.
  4. Izjava 3 – Izjava 3.
  5. Plan upravljanja pomorskim dobrom 2024-2028  – Plan upravljanja 
  6. Zahtjev za izdavanje uvjerenja- zahtjev za izdavanje Uvjerenja o nepostojanju duga

Općinski načelnik
Silvio Nardelli