Grb općine Župa dubrovačka

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 17. Odluke o gospodarenju nekretninama (u daljnjem tekstu: Odluka) i Zaključka Općinskog vijeća KLASA: 363-05/18-01/03, URBROJ: 2117/08-01-18-3, od                    5. ožujka 2018. godine, raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup građevnog zemljišta

I.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup građevnog zemljišta na području Općine Župa dubrovačka i to dio čest. zem. 333/3 i 326/2 obje K.O. Čibača ukupne površine 500 m2 predviđene namjene: parkirališni prostor, otvoreno skladište i sl.

II.

Građevno zemljište daje se u zakup na vrijeme od 5 godine.

III.

Javni natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama po postupku i uvjetima propisanom člankom 17. Odluke.

 IV.

Početni mjesečni iznos zakupnine za korištenje građevnog zemljišta ne može biti manji od 425 €/mjesečno + PDV, protuvrijednost u kunama na dan uplate po prodajnom tečaju HNB-a.

V.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti za koju traže zakup neizgrađenog građevnog zemljišta.

VI.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamstveni polog u visini od 10.000,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Proračuna Općine Župa dubrovačka broj: HR5924070001860200001 s pozivom na broj HR68 5738-OIB.

Uplaćeni polog uračunat će se najpovoljnijem ponuditelju u zakupninu, a ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćeni polog vratiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana izbora najboljeg ponuditelja.

VII.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je zaključiti Ugovor o zakupu u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti. U protivnom smatrat će se da je odustao od Ugovora, a jamstveni polog neće biti vraćen.

VIII.

Rok za podnošenje ponuda za natječaj je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Ponude se podnose općinskom načelniku Općine Župa dubrovačka, poštom preporučeno ili osobno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom ”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA ZAKUP GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA- NE OTVARAJ”.

IX.

Ponuda za zakup nekretnine obvezno sadrži:

  • iznos ponuđene zakupnine
  • točan opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati, izgled otvorenog skladišta, parkinga i sl. (po mogućnosti fotografiju).

X.

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:

  • osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, prebivalište za fizičke osobe/naziv tvrtke i sjedište pravne osobe, preslika osobne iskaznice ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB),
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • broj računa ponuditelja za povrat jamstvenog pologa.

XI.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Općini Župa dubrovačka do dana zaključenja natječaja.

XII.

Mjerilo za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi najpovoljniji ponuditelj.

XIII.

Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

XIV.

Općina Župa dubrovačka zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti u svako doba bez obrazloženja.

 

 

Općinsko vijeće

 

Lovorko Klešković