Grb općine Zupa dubrovačka

Na temelju članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18.,
39/19.) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka (KLASA: 350-02/20-01/15, URBROJ:
2117/08-07-20-3) od 01. listopada 2020., Općina Župa dubrovačka objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I”

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I” (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 30 dana, od 12.listopada do 12. studenog 2020. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr)
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 30. listopada 2020. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.
  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 12.listopada do zaključno 12. studenog 2020. godine.
  5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
  6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik Jedinstvenog  upravnog odjela

Jure Marić, prof

Tekstualni dio:

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ”SREBRENO I”

Prilozi:

0 Naslovnica
1 Unutarnja
2 Zahtjevi sukladno cl90 zakona
3 Sažetak prijedloga plana
4 Evidencija postupka izrade i donošenja UPU Srebreno I

Grafički dio:

Namjena
Promet
Telekomunikacije i elektroenergetika
Vodoopskrba i odvodnja
Odvodnja otpadnih voda
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje