Grb općine Župa dubrovačka

Na temelju članaka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka (Klasa: 350-02/19-01/06, Urbroj: 2117/08-07-19-02) od 23. listopada 2019. godine, Općina Župa dubrovačka objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Kupari I”

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Kupari I” (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 30 dana, od 25. listopada do 23. studenoga 2019. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 09.00 do 12.00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr)
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 07. studenoga 2019. godine s početkom u 11.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.
  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 25. listopada do zaključno 23. studenoga 2019. godine.
  5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
  6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Jure Marić, prof.

GRAFIČKI DIO:

1. Namjena

2.1. Promet

2.2. Telekomunikacije i elektroenergetika

2.3. Vodoopskrba i odvodnja

3.1. Baština

3.2. Krajobraz

3.3. Staništa

3.4. Zaštita i uređenje voda

3.5. Vrijednosti

4.1. Oblici korištenja

4.2. Način gradnje

TEKSTUALNI DIO:

Urbanistički plan uređenja Kupari I

Prilozi:

0. Naslovnica

1. Unutarnja

2. Zahtjevi

3. Sažetak prijedloga plana

4_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_upu_kupari