Grb općine Zupa dubrovačka

Sukladno čl. 102. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Općina Župa dubrovačka objavljuje Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka

Izvješće o javnoj raspravi