Grb općine Župa dubrovačka

Općinski načelnik Silvio Nardelli i pročelnik Jure Marić jučer su se u Zagrebu sastali sa direktorom Hrvatskih cesta Josipom Škorićem.

Još ranije, krajem prošle godine održan je  zajednički sastanak sa ministrom prometa Olegom Butkovićem i gosp. Škorićem na kojem su dogovorene investicije na državnoj cesti D8 koja prolazi kroz Župu dubrovačku. Sukladno tim dogovorima Općina Župa dubrovačka  je preuzela obvezu izrade projektne dokumentacije na tri lokacije:

Lokacija Trgovište – Popolica , a odnosi se na izgradnju nogostupa uz D8 sa južne strane nasuprot raskrižja za Brašinu. Nadalje , izgradnja pješačke komunikacije sa županijske ceste do državne ceste odnosno  do lokacije Popolica sa sjeverne strane. U ovu aktivnost uključena je i izgradnja  nogostupa do Trgovišta u naselju Mlini sa južne strane D8.

Druga lokacija je uređenje nelegalnog kolnog prilaza te izgradnja nogostupa od Autokampa Kate do raskrižja Astarea.

Treća lokacija je izgradnja nogostupa uz D8 na lokaciji Smokovjenac do ulaza za Hotele Plat.

Za tri navedene lokacije Općina je u cijelosti financirala izradu projektne dokumentacije . Dok su za lokaciju Soline , koja se odnosi na rekonstrukciju autobusnog ugibališta u smjeru Dubrovnika te izgradnju nogostupa sa južne strane te postavljanje prometne signalizacije uključujući i pješački prijelaz, projekt financirale Hrvatske ceste.

Nedavno je objavljen Plan nabave od strane Hrvatskih cesta gdje su osim navedenih lokacija u plan uvrštene i ostale aktivnosti kao što je : modernizacija ceste od graničnog prijelaza Gornji Brgat do državne granice, kao i sanacija klizišta i sanacija zasjeka na lokaciji Soline ( crvene stijene )uz D8.

Ukupna vrijednost svih navedenih radova koji će u ovoj godini započeti sa realizacijom iznosi preko 14.000.000,00 kuna . Sredstva su osigurana od strane Hrvatskih cesta . Postupak javne nabave ići će dinamički za sve aktivnosti, uz napomenu da će za aktivnost vezanu za sanacju klizišta Soline koja je u vrijednosti preko 6.000.000,00 kuna , radovi  započeti nakon dobivanja potrebne građevinske dozvole.

Silvio Nardelli: „Zahvaljujem se Hrvatskim cestama, a posebno gospodinu Škoriću na osiguravanju sredstava u proračunu HC-a kojim će biti financirane aktivnosti na području naše Općine kao i na aktivnosti koja je trenutno u realizaciji, a odnosi se na konačni završetak raskrižja Srebreno odnosno spoja sa ulicom Bruna Bušića.“

Općina je u Proračunu osigurala sredstva kako za izradu projektne dokumentacije tako i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.