„Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Pastoralni centar“  unutar kojeg  se planira izgradnja višenamjenske sportske dvorane i vjerskog kompleksa koji se sastoji od Crkve s pastoralnim centrom i škole. UPU Pastoralni centar izrađen je sukladno zajedničkim dogovorima Općine Župa dubrovačka i Dubrovačke Biskupije.

Osnovu za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Plana čine:

  • potrebe omogućavanja fazne realizacije projekta odnosno građevina planiranih unutar obuhvata Plana,
  • potreba izmjene Odredbi za provođenje  u odnosu na mogućnost postavljanja privremenih objekata (sukladnih namjeni) unutar obuhvata Plana,
  • potreba izmjene grafičkog dijela plana u odnosu na planiranu prometnu mrežu,
  • usklađivanje granica obuhvata s novim katastarskim podacima.

Prethodno donošenju Odluke, pribavljeno je mišljenje Županijskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša o potrebi provedbe ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Ovim Izmjenama i dopunama ne planiraju se nikakvi zahvati koji bi dodatno negativno utjecali na okoliš niti ekološku mrežu, stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu niti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu.

Postupak izrade izmjena i dopuna UPU Pastoralni centar financirati će se zajedno s Dubrovačkom biskupijom u omjeru 50%-50% temeljem Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.“