Grb općine Zupa dubrovačka

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Blato“ .

Osnovni cilj izrade Izmjena i dopuna je realizacija projekta rekonstrukcije bujičnih tokova koji kao nadsvođeni tokovi prolaze kroz obuhvat.

Uz osnovni cilj preispitat će se uvjeti za rekonstrukciju prometne, elektroenergetske i vodoopskrbne mreže , sve u skladu s uvjetima za realizaciju projekta Kupari s  kojim UPU Blato graniči.

Također će preispitati uvjeti i načini gradnje kao i oblike korištenja površina unutar zona stambene i mješovite namjene sukladno inicijativama i zahtjevima stranaka pristiglim u proteklom razdoblju.

 

Prethodno donošenju ove Odluke pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ o potrebi provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš. Za zahvat uređenja bujice Taranta s pritocima nizvodno od D-8 investitora Hrvatske vode d.o.o. je proveden postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, ostale planirane izmjene nisu takvog karaktera da će proizvesti negativan utjecaj na okoliš te je Upravni odjel mišljenja da nije potrebno provesti ocjenu o potrebi procjene niti procjenu utjecaja plana na okoliš i ekološku mrežu.

Sredstva za izradu Plana su osigurana Proračunom Općine za 2023. godinu.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna –

Prostorni planovi – U IZRADI –