Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“, br. 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 – pročišćeni tekst   ), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 12. sjednici održanoj  14. prosinca 2022. godine donijelo je

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka

za 2023. godinu

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

 

Ovom odlukom sukladno Zakonu o Proračunu i drugim zakonskim propisima uređuje se sadržaj i način izvršavanja Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu, upravljanje prihodima, primicima, rashodima, izdacima Proračuna i njihovim izvršavanjem, upravljanje općinskom imovinom i dugovima, davanje jamstava te prava i obveze proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava.

 

Članak  2.

 

U izvršavanju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne /regionalne samouprave.

 

Članak 3.

 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka u 2023. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od 7.500.000,00 €.

 

Članak 4.

 

Korisnici Proračuna bit će o odobrenim sredstvima obaviješteni u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”.

 

 

  1. STRUKTURA PRORAČUNA

 

Članak 5.

 

Proračun se sastoji od  općeg dijela, posebnog dijela.

Opći dio se sastoji od Računa prihoda i rashoda i  Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

Posebni dio je iskaz plana rashoda i izdataka raspoređenih za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.

U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi, primici od imovine Općine, te rashodi i izdaci za financiranje potreba Općine u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Raspoloživa sredstva iz prošlih godina predstavljaju neutrošena sredstva viškova prihoda Općine Župa dubrovačka i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka za financiranje namjenskih rashoda i izdataka tekuće godine.

Sastavni dio proračuna za 2023. godinu je i njegovo obrazloženje u kojem se daje obrazloženje  općeg i posebnog dijela proračuna uz projekcije proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje.

 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak  6.

 

Sredstva u Proračunu osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim Programima.

Proračunskim sredstvima smije se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Proračunski korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, koji je usklađen s Posebnim dijelom Proračuna.

Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u dijelu Proračuna po Programima, ako je njihovo  izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom.

Proračunskim korisnicima doznačuje se mjesečni iznos temeljem stvarno izvršenih obveza, a u skladu s mjesečnim planovima korisnika.

Proračunski korisnici ostvaruju prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti i ostalih poslova koje iskazuju u svojim financijskim planovima.

Vlastiti i ostali prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se                              / konsolidiraju / u Proračunu prilikom financijskog izvješćivanja.

Programe i financijske planove korisnici su dužni podnijeti Općinskom načelniku do 30. rujna 2023. godine, na utvrđivanje a potom Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka na prihvaćanje.

Proračunski korisnici obvezni su Odsjeku za financije i proračun dostavljati polugodišnje izvještaje o ostvarenim i utrošenim prihodima u roku 8 dana po isteku razdoblja za koji se podnose.

Proračunski korisnici imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode i prihode iz drugih izvora na temelju posebnih propisa, uz obvezu da Odsjeku za financije i proračun dostavljati polugodišnje izvještaje o ostvarenim i utrošenim prihodima u roku 8 dana po isteku razdoblja za koji se podnose.

 

Članak 7.

 

Kod neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Odsjek za financije i proračun će razmjerno smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava Proračunskim korisnicima.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, predložit će se Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

 

Članak 8.

 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik.

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik.

U okviru svog djelokruga korisnici proračunskih sredstava koji su navedeni u Posebnom dijelu Proračuna odgovorni su za izvršavanje rashoda – izdataka navedenih u njihovom dijelu.

Pozicije Proračuna koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem zaključka Općinskog načelnika.

 

Članak  9.

 

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu do 4.000,00 €.

Proračunska zaliha koristi se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke i zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe Općinski načelnik i Odsjek za financije i proračun izvještavaju Općinsko vijeće u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

 

Članak  10.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela priprema prijedlog plana prijma u službu u vrijeme kad se priprema nacrt proračuna Općine Župa dubrovačka za sljedeću kalendarsku godinu, i to tako da s njim bude usklađen.

Općinski načelnik utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim financijskim sredstvima.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na korisnike koji se pretežnim dijelom financiraju iz proračuna.

Sredstva za plaće, naknade i ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem odredbi internih akata i visine planiranih proračunskih sredstava.

Iznos osnovice za obračun plaća zaposlenih utvrđuje Općinski načelnik.

U proračunu su osigurana sredstva za osiguranje službenika, namještenika, Općinskog  načelnika od posljedica nesretnog slučaja.

 

Članak 11.

 

Izvješća o izvršenju Proračuna, odnosno dijelova Proračuna, podnositi će se Općinskom vijeću u skladu sa zakonskim odredbama, a obvezno za razdoblje  siječanj – lipanj,  siječanj – prosinac  2023. godine, te po zahtjevu Općinskog vijeća.

Izvješća o izvršenju proračuna proračunskog korisnika, odnosno pojedinih dijelova Proračuna korisnika podnose se Općinskom načelniku obvezno za razdoblje siječanj – lipanj, i siječanj – prosinac 2023. godine, te po zahtjevu Općinskog načelnika.

 

Članak 12.

 

Svi korisnici sredstava Proračuna, mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu s godišnjim planom nabave i sukladno  Zakonu o javnoj nabavi.

 

Članak 13.

 

Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama, kao korisnicima proračunskih sredstava, obavezno je
bez obzira na iznos donacije.
Zaključivanje pisanog ugovora s ostalim pravnim subjektima, kao korisnicima proračunskih
sredstava, obavezno je za sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, donacije ili pomoći iznad 1.325,00 €.
Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju
javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih i raspoloživih sredstava.
Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstva za namjensko
trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovorenog programa.
Sve ugovore zaključuje i potpisuje Općinski načelnik

 

Članak 14.

 

Obvezuju se stručne službe Općine Župa dubrovačka da vrše naplatu svih prihoda sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave.

Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

 

Članak 15.

 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun iz prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

 

Članak 16.

 

Općina Župa dubrovačka može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava Proračuna.

Kad se sredstvima Proračuna koristi za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Općina postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Općina može stjecati prijebojem potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.

Odluku o stjecanju udjela Općine u kapitalu trgovačkog društva donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

 

Članak 17.

 

Općina se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala samo za kapitalne projekte obnove i razvitka koji se financiraju iz Proračuna.

Zaduživanje potvrđuje Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik.

Suglasnost o zaduživanju koji izdaje Vlada RH je obvezni prilog ugovora o zaduživanju.

 

Članak 18.

 

Ukupna godišnja obveza Općine za zaduživanje iz prethodnog članka ove odluke može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2022. godini.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je i iznos dospjelog godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po kreditima i jamstvima iz prethodnih godina, te dospjele neizmirene obveze.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Općine umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih  jedinica lokalne samouprave i jedinica područne /regionalne/ samouprave, za primitke iz posebnih ugovora / mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana/, te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja.

 

Članak 19.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela
sigurnosti i likvidnosti.

Ugovor o oročavanju zaključuje Općinski načelnik.
Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2023.
godine.

 

 

 

Članak 20.

 

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač ili većinski vlasnik Općina mogu se zadužiti samo uz suglasnost osnivača.

Odluku o davanju suglasnosti iz stava 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Općina je dužna dva puta godišnje, i to u srpnju i do 31. prosinca tekuće godine, izvijestiti Ministarstvo financija o danim suglasnostima.

Općina može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove kojima je osnivač i većinski vlasnik. Izdano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja iz stavka 1. ovog članka. Odluku o davanju jamstva iz ranijeg stavka donosi Općinsko vijeće.

Općina je dužna izvijestiti Ministarstvo financija o danim jamstvima u roku od 30 dana nakon danog jamstva i obvezno do 31. prosinca 2023. godine.

 

 

Članak 21.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se od  01. siječnja 2023. godine.

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković