KLASA: 400-06/19-01/04
URBROJ: 20117/08-02-19-2

Srebreno, 11. prosinca 2019.

Na temelju članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09, 6/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. prosinca 2019. godine donijelo je

 

PRORAČUN

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

za 2020. godinu