Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće donosi: – Statut Općine, – Poslovnik o radu, – Prostorne planove, – odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, – proračun i odluku o izvršenju proračuna, – izmjene proračuna, – godišnje izvješće o izvršenju proračuna, – odluku o privremenom financiranju – odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Župa dubrovačka čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna), – odluku o promjeni granice Općine Župa dubrovačka – uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, – donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, – osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, – daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, – donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, – raspisuje lokalni referendum, – bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, – bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, – odlučuje o pokroviteljstvu, – donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, – imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća, – donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Župa dubrovačka. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.