Privremeni rad upravnog odjela i općinskih službi

Općina Župa dubrovačka obavještava sve građane da se od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine privremeno ukida neposredan rad sa strankama te će se sva komunikacija s upravnim odjelom i službama odvijati putem elektroničke pošte (opcina@zupa-dubrovacka.hr) i telefona (020/487-470), a sve informacije dostupne su putem web stranice Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr)

Ista mjera odnosi se i na sva vezana društva (Komunalno društvo Župa dubrovačka d.o.o., Dječji vrtić Župa dubrovačka, Groblje Dubac d.o.o., DVD Župa dubrovačka, Turistička zajednica Općine Župa dubrovačka), a vrijediti će sukladno mjerama i naputcima od strane Vlade RH i Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

Sve službe nastavljaju obavljati svoj redovan posao, a navedena mjera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane korona virusom te zaštite građana, ali i djelatnika, od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.

Apeliramo na građane da se ponašaju odgovorno te se pridržavaju uputa i preporuka nadležnih javno-zdravstvenih tijela. Sve najnovije takve informacije dostupne su i na web stranici Općine Župa dubrovačka gdje se redovito ažuriraju.

 

Općina Župa dubrovačka

 

Provedba natječaja za izbor direktora Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka

U tijeku je provedba natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka. Povjerenstvo u sastavu Silvio Nardelli, Josip Perić, Mato Handabaka, Luka Ivandić i Lukša Jakobušić provelo je postupak otvaranja zamolba po raspisanom Natječaju za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Župa dubrovačka na neodređeno vrijeme objavljenom u NN 23/2019 i Dubrovačkom vjesniku dana 8. ožujka 2019. godine.

Od 11 pristiglih zamolbi utvrđeno je kako 6 kandidata zadovoljava uvjete propisane natječajem. Kandidatima koji zadovoljavaju uvjete, navedeno Povjerenstvo uputilo je poziv na sjednicu Vijeća Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka koja će se održati 23. travnja 2019. godine u prostorijama Općine kako bi se sa svakim kandidatom odradio intervju na kojem bi on predstavio sebe osobno , alI i dao svoju  viziju   plana i programa rada Turističke zajednice.  Svi članovi Vijeća TZO sudjelovat će u ocjenjivanju svakog kandidata pojedinačno .

Nakon spomenute prezentacije pred svim članovima Vijeća TZO (1. Krug), naknadno će se pozvati 3 kandidata sa najvećim brojem bodova u 2. krug, kako bi ispred Vijeća TZO svoju viziju odnosno plan i program rada Turističke zajednice općine Župa dubrovačka u narednom razdoblju predstavili multimedijalno.

Drugi, završni krug održat će se  dana 29. travnja 2019. godine s početkom  u 12 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, a nakon kojeg  će se utvrditi tko će biti novi direktor u župskom turizmu.

J A V N I N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k i  n a č e l n i k

 

KLASA: 372-01/15-01/04

URBROJ: 2117/08-01-19-7

 

Srebreno, 6. veljače 2019.

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (”Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I.

Predmet natječaja je:

1) poslovni prostor u u Općinskoj zgradi u Srebrenom zemljišnoknjižne oznake – čest.zgr. 252k.o. Brašina na adresi Srebreno, Vukovarska 48, u prizemlju:

– površina: 34,76 m2

– namjena:

 1. a) Novčarsko posredovanje (aktivnost: banka ili mjenjačnica);

Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama;

 1. b) Trgovina na malo novinama, papirantom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama;
 2. c) Trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama – aktivnost: trgovina na malo suvenirima, rukotvorinama i religijskim proizvodima;
 3. d) Trgovina na malo kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama;
 4. e) Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama;
 5. f) Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima;
 6. g) Galerijska djelatnost umjetnina;
 7. i) Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnost (putnička agencija, djelatnosti osiguranja, administrativni ured).

– početni iznos zakupnine: 2.503,00 kuna/mjesečno + PDV

– jamčevina: 5.000,00 kn

– sadašnje stanje: prazan prostor  s tim da se u jednom dijelu prostora nalazi bankomat, bez mogućnosti uklanjanja istog.

 

II.

Jamčevina se uplaćuje u korist žiro račun Općine Župa dubrovačka broj: žiro račun Općine Župa dubrovačka broj: HR5924070001860200001 s pozivom na broj: HR68  7811-OIB.

Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obavezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te kontakt broj telefona (jamčevina se vraća isključivo na račun s kojeg je bila uplaćena na žiro račun Proračuna Općine Župa dubrovačka).

Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 

III.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

 

IV.

Sudionici natječaja poslovni prostor mogu razgledati svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati.

 

V.

Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju, na vrijeme od 5 godina.

Troškove utrošene električne energije, vode i čistoće snosi korisnik.

 

VI.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je dobiveni prostor privesti namjeni u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu, a u suprotnom Općina zadržava pravo jednostrano raskinuti Ugovor na štetu korisnika.

Zakupnina za razdoblje iz prethodnog stavka neće se naplatiti.

 

VII.

Rok za podnošenje ponude za natječaj je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u tjedniku Dubrovački vjesnik.

 

VIII.

Ponude se podnose Općinskom načelniku, osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom ”PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ”.

 

IX.

Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu dostaviti:

 • iznos ponuđene zakupnine,
 • preciznu naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske – osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica,
 • upis u obrtni registar – obrtnica (za fizičke osobe),
 • upis u sudski ili drugi registar (za pravne osobe),
 • rješenje o upisu (za udruge građane)
 • Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz pisanu prijavu dostaviti: a)Presliku Potvrde o utvrđenom statusu člana uže obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja/invalida/dragovoljca/branitelja i ostalih izdane od nadležnog tijela, odnosno Ureda za obranu, temeljem koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa te dokaz o srodstvu člana uže obitelji.
 • Izjava kojom sudionik natječaja potvrđuje da nije u sudskom sporu s Općinom Župa dubrovačka po bilo kojem osnovu,
 • potvrda o bonitetu BON1 i BON2 (ne stariji od 15 dana),
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da sudionik natječaja nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

 

sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

 

X.

Prilikom izbora najpovoljnijega ponuditelja u javnom natječaju, prednost se daje kako je to utvrđeno člankom 8. Odluke o zakupu poslovnog prostora Općine Župa dubrovačka, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe prema sljedećem redoslijedu: a) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata c)dragovoljci iz Domovinskog rata d) ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske) braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva f) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili g) osobe iz točaka a) do d) i f) ovoga stavka koje su korisnici mirovine. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzakup. Pravo prednosti iz ovoga članka ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva.

 

XI.

Nepravodobne i nepotpune ponude ne će se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili SVE SVOJE FINANCIJSKE OBVEZE prema Općini Župa dubrovačka do dana zaključenja natječaja, kao ni ponude fizičkih ili pravnih osoba koje su u sudskom postupku s Općinom Župa dubrovačka po bilo kojem osnovu.

 

XII.

Povjerenstvo za poslovne prostore Općine Župa dubrovačka zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, bez posebnog obrazloženja.

 

XIII.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

XIV.

Za sva pitanja koja nisu pobliže određena ovim natječajem, primjenjuju se odredbe Odluke o zakupu poslovnog prostora Općine Župa dubrovačka (”Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 23/12) i Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18).

 

Općinski načelnik

 

Silvio Nardelli

 

natjecaj-poslovni-prostor-banka-19-02

POZIVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k i   n a č e l n i k

 

KLASA: 601-01/18-01/04

URBROJ: 2117/08-01-18-2

Srebreno, 31. srpnja 2018.

 

Na temelju zaključka Općinskog vijeća Općine Župa Dubrovačka, KLASA: 601-01/18-01/04, URBROJ: 2117/08-02-18-1 od 30. srpnja 2018. godine, raspisujem:

 POZIVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA

za potrebe Dječejg vrtića Župa dubrovačka

 

 1. Pozivaju se knjižni vlasnici (suvlasnici) nekretnina da u roku od 8 dana od dana objave ovog Poziva u tjedniku Dubrovački vjesnik dostave svoje ponude za zakup prostora za potrebe Dječjeg vrtića Župa dubrovačka (za otvaranje dodatnih vrtićkih grupa)
 2. Kriteriji koje potencijalni ponuđači moraju ispuniti su slijedeći:

– ukupna netto površina do 250 m2;

– blizina sjedišta Dječjeg vrtića Župa dubrovačka – u krugu do 200 m (zbog blizine kuhinje);

– samostalni pristup objektu s prometnice,

– najmanje razdoblje korištenja prostora 3 godine.

 1. Kriterij odabira: najniža cijena
 2. Ponuditelj je dužan uz pismenu ponudu dostaviti:
 • k. izvadak i popis posjeda za nekretninu za koju dostavlja ponudu,
 • presliku osobne iskaznice, broj obrtnice, rješenje o upisu u Trgovački sud, broj OIB-a – ponuditelja,
 • broj računa na koji se treba uplatiti zakupnina,
 • ovjerenu izjavu da nekretnina nije opterećena upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba.
 1. Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objave javnog poziva u tjedniku Dubrovački vjesnik.
 2. Ponude se podnose općinskom načelniku Općine Župa dubrovačka, poštom preporučeno ili osobno, u isključivo zatvorenoj omotnici, s naznakom:

”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA- NE OTVARAJ”.

 1. U slučaju da projekt Općine Župe dubrovačka ne bude prihvaćen Općina zadržava pravo poništiti ovaj natječaj i ne izabrati ni jednu ponudu.
 2. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanje ugovora je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude iz točke 5. ovog natječaja.

Općinski načelnik

Silvio Nardelli