Grb općine Župa dubrovačka

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 022-05/17-09/01

URBROJ: 2117/08-02-18-12

 

Srebreno, 7. rujna 2018.

Vijećnicima Općinskog vijeća

Općine Župa dubrovačka

– S V I M A –

 

Sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijedu, 12. rujna 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d  :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prihvaćanje Zaključka o polugodišnjem financijskom izvješću za 2018. sa izvršenjem Programa rada u 2018.
  3. Prihvaćanje Zaključka o polugodišnjem konsolidiranom financijskom izvješću za 2018.
  4. Prihvaćanje Odluke o Izradi Urbanističkog Plana uređenja ”KUPARI I”
  5. Prihvaćanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu izgradnje Vatrogasnog doma Gruda
  6. Prihvaćanje Zaključka o kupnji poslovnih udjela društva Mlini d.o.o. za poslovne usluge-Jović
  7. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković, v.r.