Grb općine Župa dubrovačka

Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak 19. studenoga 2019. godine s početkom u 13:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka za razdoblje od     1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 3. Prihvaćanje  Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2019. godinu
 4. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 5. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 6. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2019. godini
 8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 9. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za nezakonite izgrađene zgrade u 2019. godini
 10. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019. godini
 11. Prihvaćanje Odluke o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
 12. Prihvaćanje Rješenja o prijedlogu razrješenja i o imenovanju članova u Nadzorni odbor poduzeća Župa dubrovačka d.o.o. i Mlini d.o.o.
 13. Vijećnička pitanja