Grb općine Župa dubrovačka

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 022-05/17-09/01

URBROJ: 2117/08-02-18-13

 

Srebreno, 23. studenoga 2018.

Vijećnicima Općinskog vijeća

Općine Župa dubrovačka

– S V I M A –

 

Sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za četvrtak, 29. studenoga 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d  :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
  1. Prihvaćanje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade na području Općine Župa dubrovačka
  2. Prihvaćanje Odluke o Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2018. do 2025. godine
  3. Prihvaćanje Odluke o Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
  4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka
  5. Prihvaćanje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
  6. Prihvaćanje Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka
  7. Prihvaćanje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2018.-2020. godinu
  8. Prihvaćanje Zajedničkog programa Općine  i TZO Župa dubrovačka za 2019. godinu
  9. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković, v.r.

 

Napomena:

Materijali za 3. i 4. točku se ne dostavljaju zbog obimnosti,

te se uvid u iste može izvršiti u uredovno radno vrijeme

u prostorijama Općine (iste su bile na javnom savjetovanju

sa javnošću od 26.06.-26.07. 2018.g.)