Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje prodaje na seljačkoj tržnici “Župska placa”

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA O p ć i n s k i   n a č e l n i k Klasa: 363-01/17-01/20 Urbroj:2117/08-07-17-42 Srebreno, 05. listopada, 2017. Na temelju članka 10. Pravilnika o radu seljačke tržnice „Župska placa“, Klasa:363-01/17-01/20; Urbroj:2117/08-07-17-1 od 31.ožujka 2017. („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka br. 18/17), Načelnik Općine […]