ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/18-01/16
URBROJ: 2117/08-02-18-01
Srebreno, 21. svibnja 2018.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13,65/17) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. donijelo je

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13, 11/17 – pročišćeni Plan, 02/18-ispr.), u daljnjem tekstu: Odluka.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje:
1. pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Plan),
2. razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana,
3. obuhvat Izmjena i dopuna Plana,
4. ocjena stanja u obuhvatu Plana,
5. ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana,
6. popis potrebnih strategija, planova, studija i drugih dokumenata za izradu Izmjena i dopuna Plana,
7. način pribavljanja stručnih rješenja,
8. popis javno pravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana,
9. rokovi za izradu Plana, odnosno pojedinih faza,
10. izvori financiranja Izmjena i dopuna Plana, te
11. odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta prostornog plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANOVA
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi članka 15. stavak 1., članka 86., članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17).

RAZLOZI ZA POKRETANJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Plana su slijedeći:
1. usklađenje Prostornog plana uređenja Općine s Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17)
2. korekcija uvjeta provedbe zahvata u prostoru sukladno potrebama pravnih i fizičkih osoba uočenih kroz provedbu Plana koji je na snazi

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Obuhvat izmjena i dopuna Plana odnosi se na izmjene i dopune odredbi za provođenje i kartografski prikaz Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka – pročišćeni Plan (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 11/17, 02/18-ispr.).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Uvjeti provedbe zahvata u prostoru, kojima je definirana rekonstrukcija pretežito ozakonjenih građevina i izgradnja novih građevina, a na temelju postojećih prometnih uvjeta, pokazuju manjkavosti i predstavljaju prepreku ishođenju akata o gradnji te samim time i ravnomjeran, ekonomičan, racionalan i funkcionalan razvoj svih naselja u Općini. U određenom dijelu odredbe za provođenje nisu optimalno usklađene s planiranim razvojem naselja i mogućnostima razvoja komunalne i društvene infrastrukture te ih je potrebno korigirati.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 7.
Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna Plana proizašle iz članaka 4. i 6. Odluke su:
1. prenamjena zone ”Dubac-Dočine” definirane kao zona izvan naselja za proizvodnu namjenu – pretežito građevinarska (asfaltna baza) I4 u zonu izvan naselja poslovne namjene (pretežito uslužna K1, pretežito trgovačka K2, komunalno-servisna K3, pretežito reciklažna K4, mješovito zone pretežito poslovne K5),
2. analiza potreba i mogućnosti za određivanje dodatnih zona sportsko-rekreacijske namjene,
3. analiza i redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta građevina u odnosu na visinu, broj i vrstu etaža, nagib terena te postojeću i planiranu prometnu mrežu,
4. analiza i redefiniranje uvjeta za gradnju objekata i infrastrukture unutar obuhvata planiranih Urbanističkih planova uređenja,
5. detaljnije definiranje statusa postojećih lokalnih nerazvrstanih prometnica te usklađivanje s prostornim ograničenjima i mogućnostima gradnje u odnosu na iste,
6. analiza mogućnosti i definiranje uvjeta za izgradnju objekata za obavljanje poljoprivrednih, turističkih i ostalih gospodarskih djelatnosti u seoskom domaćinstvu te objekata u funkciji poljoprivrede,
7. definiranje mogućnosti i vrsta sadržaja koje je moguće realizirati izvan građevinskog područja naselja,
8. redefinirati uvjete za uspostavu reciklažnih dvorišta i ostale uvjete u smislu usklađenja sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), korigirani i dopunjeni kartografski prikazi Plana će se izraditi na važećim topografskim kartama u mjerilu 1:25000, katastarskim planovima u mjerilu 1:5000 u elektroničkom vektorskom obliku.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručna rješenja, elaborat Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka i pročišćeni tekst odredbi za provođenje prostornog plana i grafičkog dijela plana u elektroničkom i analognom obliku izradit će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.
Sukladno utvrđenom obuhvatu izmjena i dopuna u članku 5. tijela i osobe koja za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik
3. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb
5. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
6. Hrvatske vode-Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, 21000 Split
7. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik
8. Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 2, 20 000 Dubrovnik
9. Hrvatske vode d.o.o., VGI za mali sliv ”Dubrovačko primorje”, Vukovarska 8/I, 20000 Dubrovnik
10. Hrvatska elektroprivreda d.d., Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije-Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
11. Hrvatska elektroprivreda d.d., Distribucijsko područje Elektrojug, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik
12. Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik
13. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
14. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
15. Hrvatska zavod za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/2, 10 000 Zagreb
16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
17. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 Dubrovnik
18. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik
19. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 49A, 20207 Mlini
20. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
21. Županijska uprava za ceste, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
22. Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
23. Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
24. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna plana je 15 dana od dostave ove Odluke. U slučaju da navedena tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih nemaju.

FAZE IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 11.
Izrada Izmjena i dopuna plana dijeli se u 5 faza i to:

I FAZA
 prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz članka 10. ove Odluke,
 odabir Stručnog izrađivača Izmjena i dopuna Plana,

II FAZA
 Izrada Stručnog rješenja Izmjena i dopuna plana u roku od najviše 30 dana od dana sklapanja Ugovora o izradi Izmjena i dopuna plana sa stručnim izrađivačem Plana,
 Usuglašavanje stručnog rješenja Izmjena i dopuna Plana za Javnu raspravu od strane Općinskog načelnika u roku 10 dana od dana dostave stučnog rješenja Plana,
 objava i provođenje Javne rasprave u trajanju od 8 dana,
 izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku 15 dana od završetka javne rasprave

III FAZA
 izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna plana u roku od najviše 10 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi
 utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane Općinskog načelnika u roku od najviše 10 dana od dana dostave Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna plana

IV FAZA
 pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije te suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna plana,
 dostavljanje obavijesti sudionicima Javne rasprave.

V FAZA
 donošenje Izmjena i dopuna plana,
 objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u službenom glasilu,
 isporuka Izmjena i dopuna Plana od strane Stručnog izrađivača sukladno ugovoru
 isporuka Izmjena i dopuna pročišćenog Plan od strane Stručnog izrađivača sukladno ugovoru
U skladu sa Zakonom, tijekom svih faza će se na propisan način obavještavati javnost o izradi ovih Izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu te sukladno Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Općine Župa dubrovačka i tvrtki PGM RAGUSA d.d. i DUBAC PROMET d.o.o.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”.
Temeljem članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja, te se ova odluka dostavlja Zavodu za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije I Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 14.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Župa dubrovačka da obavijesti javnost i susjedne jedinice lokalne samouprave o postupku izrade Izmjena i dopuna plana sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17)

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković

Dan Općine Župa dubrovačka

U petak 25. svibnja, u jutarnjim satima Limena glazba ispratila je župske čelnike koji su položili vijence na spomen ploče poginulim braniteljima nakon čega je uslijedila svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su se dodijelila javna priznanja ovogodišnjim laureatima: gosp. Mariju Baroviću, č.s. Anđeli Ćesić i gosp. Petru Ivelji.

Boćarski klub Župa dubrovačka održao je u Srebrenom međunarodni boćarski turnir na kojem je ugostio sve boćarske klubove iz Župe dubrovačke, kao i prijatelje iz Hrvatske i inozemstva.

Na sam dan Općine, u subotu u Mandaljeni se održala  sveta misa za poginule u Domovinskom ratu s početkom u 19.00 sati,  nakon koje su sve udruge proizašle iz Domovinskog rata zajedno s predstavnicima Općine i Općinskog vijeća položiti vijence na Spomen obilježje.

Istog dana Športsko ribarski klub Felun organizirao je natjecanje u udičarenju iz barke , a članovi Društva umjetnika Bruno Bulić izložili su svoje rukotvorine na župskoj placi , dok se na Brgatu  održao Susret branitelja Župe dubrovačke.

Nedjeljni program 27. svibnja započeo je Bridge turnirom koji se održao u Hotelu Astarea, a nastavio se tradicionalnim humanitarnim Eko krosom od Mandaljene do Srebrenog u organizaciji Udruge Kurenat.

Lovci će u subotu 02. Lipnja  održati turnir u gađanju letećih meta na Gornjem Brgatu, dok Savjet mladih Općine Župa dubrovačka istog dana organizira Humanitarnu biciklijadu s kojom će i završiti ovogodišnji program obilježavanja Dana Općine.

 

20180525_090610 brgat brgat1 ispred-opcine jure3 osojnik

20180526_102124 20180526_102200 20180526_102212 20180526_102219 20180526_102444 img-20180528-wa0001 img-20180528-wa0003

 

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 350-02/18-01/17

URBROJ: 2117/08-07-18-03

Srebreno, 30. svibnja, 2018.

 

 

Na temelju članka 94.-104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17.) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka (KLASA: 350-02/18-01/17, URBROJ: 2117/08-07-18-02 od 30. svibnja 2018., Općina Župa dubrovačka objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”

1.Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar” (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 8 dana, od 12. lipnja do 19. lipnja.2018. godine.

 1. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 8.00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr)
 2. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 12. lipnja. 2018. godine s početkom u 14.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.
 3. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 12. lipnja do zaključno 19. lipnja. 2018. godine.
 4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
 5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

Općinski načelnik

 

Silvio Nardelli

IV. Humanitarna biciklijada

U sklopu obilježavanja programa Dana Općine, Savjet mladih Općine Župa dubrovačka poziva vas na tradicionalnu 4. REKREATIVNU HUMANITARNU BICIKLIJADU koja će se održati u subotu, 02. lipnja.

Okupljanje sudionika počinje u 17.00 sati ispred ambulante gdje će se moći kupiti majice.

Kolona u pratnji DVD-a Župa dubrovačka i prometne policije će krenuti u 18.00 sati, a vožnja će se odvijati rutom: Ambulanta, iza Kantula, Mandaljena, Zagruda, Radovina, Sabovina, Lazine, Brnjine, Rijeka, Zakula do kružnog toka na Servisnoj zoni, te povratak do stare škole.

Sudjelovanjem na biciklijadi i kupnjom majice u iznosu po želji sudionika pomaže se obiteljima Župe dubrovačke kojima je pomoć zaista potrebna. Svi sudionici uz majicu na poklon će dobiti bocu vode 0,5 l.

U znak zahvale, Savjet mladih poziva sve sudionike na okrjepu i druženje ispred stare škole.

Pridružite se ovom sportsko – rekreativnom događaju, provedite dan u prirodi pomažući drugima.

 

SEMAFORI NA DRŽAVNOJ CESTI PREMA POSLOVNOJ ZONI

Na poziv općinskog načelnika, Silvia Nardellija, danas se u prostorijama Općine Župa dubrovačka održao sastanak s predstavnicima Prometne policije MUP-a RH, te predstavnicima Hrvatskih cesta po pitanju puštanja u rad postavljenih semafora na državnoj cesti D8 (na raskrižju prema lokaciji budućeg Groblja Dubac i poslovnoj zoni Čibača).

Sukladno projektnoj dokumentaciji pristupne ceste za buduće Groblje Dubac postavljanje semafora na navedenoj lokaciji bio je uvjet za dobivanje građevinske dozvole. Naime,  nužno je bilo ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta koje su predvidjele rekonstrukciju  i postavljanje semafora  na tom raskrižju.

Na sastanku je dogovoreno i postavljanje dodatne horizontalne i vertikalne signalizacije, te će semafori u roku nekoliko dana biti pušteni u probni rad i tako povećati sigurnost izlaza iz Poslovne zone na državnu cestu.

„Pristupna cesta do obuhvata groblja je izgrađena, raskrižje rekonstruirano, a kao zadnja faza je predviđeno postavljanje semafora. Isti su tehnološki opremljeni kao i postojeći na raskrižju u Srebrenom koji su dokazali svoju učinkovitost i funkcionalnost u očuvanju sigurnosti svih sudionika u prometu ali i vrlo važnu protočnost vozila“, rekao je Silvio Nardelli.

 

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA HRVATSKIH VODA PO PITANJU KANALIZACIJE

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i suradnici sastali su se sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih Voda gosp. Valentinom Dujmovićem i gosp. Petrom Bilaćem iz Sektora za pomoć i realizaciju europskih projekata.

Na pripremnom sastanku za realizaciju ovog infrastrukturnog  projekta na području Župe dubrovačke, a čiji će nositelj biti Vodovod Dubrovnik, dogovoreno je formiranje projektnog tima koji će raditi na pripremi studijsko -projektne dokumentacije za apliciranje prema Europskim Fondovima

Procjenjuje se kako će ukupna vrijednost izrade studije, kompletna projektna dokumentacija i vrijednost izvođenja radova iznositi između 120 i 150 milijuna kuna, ovisno o dužini potrebne mreže kao i svim objektima u sustavu odvodnje otpadnih voda i izgradnje biološkog uređaja za pročišćavanje tj. 2. stupnja pročišćavanja.

Kroz procjenu vrijednosti projektom bi bio obuhvaćen prostor cijele Župe dubrovačke u cilju rješavanja odvodnje otpadnih voda , te izgradnju nove i zamjenu postojeće vodoopskrbne mreže.

Na sastanku se također razgovaralo i o projektu otpadnih voda za naselje Čibača i Poslovna zona. Općina Župa dubrovačka radi na izmjeni dijela projektne dokumentacije za naselja Čibača i Poslovna zona čiji se završetak očekuje uskoro, a nakon čega će Općina aplicirati prema Hrvatskim vodama za osiguravanje dijela financiranja. „Dobili smo obećanje da će Hrvatske vode ovaj projekt izgradnje uvrstiti u svoj program za iduću godinu kako bi mogli započeti ovaj izuzetno važan projekt za Župu dubrovačku „, rekao je načelnik Nardelli.

U svrhu usklađenja s propisima Europske unije o zaštiti okoliša, planom provedbe vodno-komunalnih direktiva na području Općine Župa dubrovačka, potrebno je ispuniti ciljeve iz Direktive o pročišćavanju otpadnih voda vezano za stupanj pročišćavanja i stupanj priključenosti na sustav odvodnje.

 

Dan Općine- Položeni vijenci poginulim braniteljima

Prigodom obilježavanja Dana Općine i 26. obljetnice oslobođenja Župe dubrovačke, jutros je Limena glazba Župe dubrovačke ispratila župske čelnike koji su zajedno s mnogobrojnim predstavnicima braniteljskih udruga položili vijence i zapalili svijeće na spomen pločama braniteljima koji su poginuli u Župi dubrovačkoj.

Ovim činom odana je počast i vječna zahvala svima onima koji su svoj život za Domovinu položili upravo u Župi dubrovačkoj.

Vijenci su tako položeni na Brgatu, u Gajinama, na Petrači, u parku Srebreno, u Mlinima, Platu, Kuparima, Donjoj Čibači, a jedan vijenac kao i svake godine položen je na Osojniku u čast poginulom branitelju iz Župe dubrovačke.

brgat osojnikispred-opcine jure3

SAZVANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

KLASA: 022-05/17-09/01

URBROJ: 2117/08-02-18-10

 

Srebreno, 23. svibnja 2018.

Sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak, 29. svibnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Programa javnih potreba u športu Općine Župa dubrovačka za 2018.
 3. Prihvaćanje Programa javnih potreba u kulturi Općine Župa dubrovačka za 2018.
 4. Prihvaćanje Programa javnih potreba u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2018.
 5. Prihvaćanje Zaključka o godišnjem financijskom izvješću za 2017. sa izvršenjem Programa rada u 2017.
 6. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvješću za 2017.
 7. Prihvaćanje Zaključka o konsolidiranom financijskom izvješću za 2017.
 8. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po konsolidiranom financijskom izvješću za 2017.
 9. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2018.
 10. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018.
 11. Prihvaćanje Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Župa dubrovačka do 2020. godine (u privitku CD)
 12. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog prijevoza putnika za potrebe Općine Župa dubrovačka
 13. Prihvaćanje Odluka o imenovanju članova Odbora Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka
 14. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković, v.r.

 

Napomena:

Materijali za 11.  točku se ne dostavljaju zbog obimnosti,

te se uvid u iste može izvršiti u uredovno radno vrijeme

u prostorijama Općine, a pisani materijali će se izdati na zahtjev

 

SASTANKOM OBILJEŽENA KVALITETNA SURADNJA

Općinski načelnik Silvio Nardelli sastao se danas u Hotelu Astarea s Kristianom Šustarom, predsjednikom uprave Hotela Dubrovačka Rivijera.

Obzirom da su Hoteli Dubrovačka rivijera nedavno  dobili novog vlasnika, Adris grupaciju, a gosp. Šustar  na osobni zahtjev karijeru nastavlja u Zagrebu, želio se zahvaliti na višegodišnjoj suradnji s lokalnom zajednicom prilikom koje je došlo do rekonstrukcije hotela Astarea, izgradnje vanjskog bazena, rušenja i izgradnje Hotela Mlini, te izgradnje Hotela Sheraton u ukupnoj vrijednosti preko 70 milijuna eura.

Nardelli je iskazao zadovoljstvo nizom zajedničkih suradnji od izrade urbanističkog plana uređenja, projektne dokumentacije  i odrađenih projekata koju su utjecali na poboljšanje cjelokupne infrastrukture na ovom području.

„Bez obzira na vlasničku strukturu, i dalje ćemo poticati obnovu turističkih kapaciteta na svim razinama te osigurati kvalitetne preduvjete za obnovu i izgradnju.“, rekao je načelnik Općine Župa dubrovačka, Silvio Nardelli.

 

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE

Općina Župa dubrovačka u subotu 26. svibnja slavi svoj dan i obilježava obljetnicu oslobođenja Župe dubrovačke.

Tom prilikom, kao i svake godine, organiziran je prigodni program proslave koji će se realizirati kroz aktivnosti različitog sadržaja u više dana.

U petak 25. svibnja, u jutarnjim satima Limena glazba ispratit će župske čelnike koji će položiti vijence na sve spomen ploče poginulim braniteljima nakon čega će uslijediti svečana sjednicom Općinskog vijeća na kojoj će se dodijeliti javna priznanja ovogodišnjim laureatima za postignuća važna za Općinu Župa dubrovačka.

Na sam dan Općine, u subotu u Mandaljeni će se održati  sveta misa za poginule u Domovinskom ratu s početkom u 19.00 sati,  nakon koje će sve udruge proizašle iz Domovinskog rata zajedno s predstavnicima Općine i Općinskog vijeća položiti vijence na Spomen obilježje.

Istog dana Športsko ribarski klub Felun organizira natjecanje u udičarenju iz barke , Društvo umjetnika Bruno bulić izložit će svoje rukotvorine na župskoj placi , a na Brgatu će se održati Susret branitelja Župe dubrovačke.

Nedjeljni program 27. svibnja započinje Bridge turnirom koji će se održati u Hotelu Astarea, a nastavlja se tradicionalnim humanitarnim Eko krosom od Mandaljene do Srebrenog u organizaciji Udruge Kurenat.

Lovci će u subotu 02. Lipnja  održati turnir u gađanju letećih meta na Gornjem Brgatu, Savjet mladih Općine Župa dubrovačka istog dana organizira Humanitarnu biciklijadu  .