SAZVANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 022-05/17-09/01

URBROJ: 2117/08-02-18-11

 

Srebreno, 24. srpnja 2018.

Vijećnicima Općinskog vijeća

Općine Župa dubrovačka

– S V I M A –

 

Sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak, 30. srpnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Srebreno I
 3. Pihvaćanje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Školski centar
 4. Prihvaćanje Zaključka kojim se uređuje promet motornim vozilima u naselju Mlini
 5. Prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Ugovoru o zastupanju u postupku pred infrastrukturnim operaterom
 6. Prihvaćanje Odluke o uvjetima i načinu preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP
 7. Prihvaćanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za umanjenje cijene vrtića za djecu koja nisu pohađala vrtića zbog necijepljenosti
 8. Prihvaćanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od roditelja korisnika usluga
 9. Prihvaćanju Zaključka o kupnji nekretnine – Parlov
 10. Prihvaćanje Zaključka o davanju javne površine u zakup
 11. Prihvaćanje Zaključka o kupoprodaji zemljišta – Mihalj
 12. Prihvaćanje Zaključka o zamjeni nekretnina – Matušić
 13. Prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Dodatka ugovoru s društvom Kont d.o.o.
 14. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Klokoč)
 15. Prihvaćanje Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine-stana
 16. Prihvaćanje Rješanja o razješenju i imenovanju člana NO Groblje Dubac d.o.o.
 17. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković, v.r.

 

 

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik poziva sve zainteresirane da se pridruže akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Župi dubrovačkoj.

Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik poziva sve zainteresirane da se pridruže akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Župi dubrovačkoj.

Akcija će se održati u četvrtak, 26. srpnja 2018. od 10.00 do 15.00 sati u dvorani Općine na 3. katu.

Dobrovoljno darivanje krvi spašava ljudske živote!

 

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u vlasništvu Općine Župa dubrovačka

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zaključka Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka KLASA: 947-01/14-01/07, URBROJ: 2117/08-02-18-6 od 21. svibnja 2018. Općinsko vijeće, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju stana u vlasništvu Općine Župa dubrovačka     

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju stana, koji je u vlasništvu Općine Župa dubrovačka, kako slijedi:

 

Predmet prodaje:

 

 1. Stan u čest. zgr. 290 z.ul. 1153 k.o. Brašina u naravi stan u potkrovlju, ulaz E, broj 8, ukupne površine od 45,86 m2 uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine s kojim se uspostavlja pravo vlasništva po početnoj cijeni od 69.900,00 Eur-a, protuvrijednost u kunama, po prodajnom tečaju HNB-a na dan uplate.

Predmetna nekretnina u trenutku oglašavanja nije u posjedu Općine Župa dubrovačka (neuseljiva je jer u njoj neovlašteno živi jedna obitelj), pa vlasnik istu prodaje bez obveze uvođenja u posjed

 

Stan iz točke 1. posjeduje energetski certifikat za stambene zgrade energetskog razreda C. Energetski certifikat dostupan je na uvid ponuditeljima na pojedinačni zahtjev.

 

Uvjeti natječaja:

 

 1. I. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od procijenjene početne vrijednosti stana.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun br.: HR5924070001860200001 u korist Općine Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48, sa svrhom: ”Jamčevina za objekt koji se licitira” i to s pozivom na br.: HR68 – 7757 – OIB.

Jamčevina koji su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će se  najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u kupovnu cijenu stana. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji stana nema pravo na povrat jamčevine.

 

 1. II. Rok plaćanja cijene stana utvrđuje se kako slijedi:
 • u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji;

Kupac nekretnine snosi troškove vještačenja i objave natječaja.

 

III. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju po Odluci o prodaji stana u vlasništvu Općine Župa dubrovačka mora sadržavati:

-dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

-presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba,

– podatak o OIB-u

-izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba,

-izjavu o visini ponuđene kupoprodajne cijene stana po m², odnosno o visini ponuđene ukupne kupoprodajne cijene stana,

-broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ukoliko ponuditelj ne bude utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem,

-ostalu dokumentaciju određenu tekstom objave.

 

 1. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu Općina Župa dubrovačka, Jedinstveni upravni odjel, Srebreno, Vukovarska 48, s naznakom: ”NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU STANA”

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

 

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja, kao i ponude koje pristignu izvan roka utvrđenog u prethodnoj točki neće se prihvatiti.

 

 1. VI. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, s tim da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će se i u slučaju da u Natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj.

 

VII. Ugovor o prodaji stana sklopiti će se najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

VIII. Informacije u svezi oglašene nekretnine može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka, Srebreno Vukovarska 48 (telefon: 020/487-470).

 

Općina Župa dubrovačka

JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u vlasništvu Općine Župa dubrovačka

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zaključka Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka KLASA: 947-01/14-01/07, URBROJ: 2117/08-02-18-6 od 21. svibnja 2018. Općinsko vijeće, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju stana u vlasništvu Općine Župa dubrovačka     

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju stana, koji je u vlasništvu Općine Župa dubrovačka, kako slijedi:

 

Predmet prodaje:

 

 1. Stan u čest. zgr. 290 z.ul. 1153 k.o. Brašina u naravi stan u potkrovlju, ulaz E, broj 8, ukupne površine od 45,86 m2 uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine s kojim se uspostavlja pravo vlasništva po početnoj cijeni od 69.900,00 Eur-a, protuvrijednost u kunama, po prodajnom tečaju HNB-a na dan uplate.

Predmetna nekretnina u trenutku oglašavanja nije u posjedu Općine Župa dubrovačka (neuseljiva je jer u njoj neovlašteno živi jedna obitelj), pa vlasnik istu prodaje bez obveze uvođenja u posjed

 

Stan iz točke 1. posjeduje energetski certifikat za stambene zgrade energetskog razreda C. Energetski certifikat dostupan je na uvid ponuditeljima na pojedinačni zahtjev.

 

Uvjeti natječaja:

 

 1. I. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od procijenjene početne vrijednosti stana.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun br.: HR5924070001860200001 u korist Općine Župa dubrovačka, Srebreno, Vukovarska 48, sa svrhom: ”Jamčevina za objekt koji se licitira” i to s pozivom na br.: HR68 – 7757 – OIB.

Jamčevina koji su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će se  najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u kupovnu cijenu stana. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji stana nema pravo na povrat jamčevine.

 

 1. II. Rok plaćanja cijene stana utvrđuje se kako slijedi:
 • u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji;

Kupac nekretnine snosi troškove vještačenja i objave natječaja.

 

III. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju po Odluci o prodaji stana u vlasništvu Općine Župa dubrovačka mora sadržavati:

-dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

-presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba,

– podatak o OIB-u

-izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba,

-izjavu o visini ponuđene kupoprodajne cijene stana po m², odnosno o visini ponuđene ukupne kupoprodajne cijene stana,

-broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ukoliko ponuditelj ne bude utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem,

-ostalu dokumentaciju određenu tekstom objave.

 

 1. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu Općina Župa dubrovačka, Jedinstveni upravni odjel, Srebreno, Vukovarska 48, s naznakom: ”NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU STANA”

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

 

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja, kao i ponude koje pristignu izvan roka utvrđenog u prethodnoj točki neće se prihvatiti.

 

 1. VI. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, s tim da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će se i u slučaju da u Natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj.

 

VII. Ugovor o prodaji stana sklopiti će se najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

VIII. Informacije u svezi oglašene nekretnine može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka, Srebreno Vukovarska 48 (telefon: 020/487-470).

 

 

 

Općina Župa dubrovačka

OTVORENO SAVJETOVANJE u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

 • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 • Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2018. do 2025. godine

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2018. do 2025. godine moguće je pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 26.07.2018.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka

Sukladno čl. 88 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13,65/17) Općina Župa dubrovačka obavještava javnost o pokretanju POSTUPKA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Ciljevi izrade definirani Odlukom su:

 1. prenamjena zone ”Dubac-Dočine” definirane kao zona izvan naselja za proizvodnu namjenu – pretežito građevinarska (asfaltna baza) I4 u zonu izvan naselja poslovne namjene (pretežito uslužna K1,  pretežito trgovačka K2, komunalno-servisna K3, pretežito reciklažna K4, mješovito zone pretežito poslovne K5),
 2. analiza potreba i mogućnosti za određivanje dodatnih zona sportsko-rekreacijske namjene,
 3. analiza i redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta građevina u odnosu na visinu, broj i vrstu etaža, nagib terena te postojeću i planiranu prometnu mrežu,
 4. analiza i redefiniranje uvjeta za gradnju objekata i infrastrukture unutar obuhvata planiranih Urbanističkih planova uređenja,
 5. detaljnije definiranje statusa postojećih lokalnih nerazvrstanih prometnica te usklađivanje s prostornim ograničenjima i mogućnostima gradnje u odnosu na iste,
 6. analiza mogućnosti i definiranje uvjeta za izgradnju objekata za obavljanje poljoprivrednih, turističkih i ostalih gospodarskih djelatnosti u seoskom domaćinstvu te objekata u funkciji poljoprivrede,
 7. definiranje mogućnosti i vrsta sadržaja koje je moguće realizirati izvan građevinskog područja naselja,
 8. redefinirati uvjete za uspostavu reciklažnih dvorišta i ostale uvjete u smislu usklađenja sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada.

 

Evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade

U narednom razdoblju komunalni djelatnici Općine Župa dubrovačka obilazit će dosad neevidentirane stambene objekte kako bi ažurirali podatke o kvadraturi stambenih objekata potrebnih za evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade.

Komunalni djelatnici provjeru će izvršavati u jutarnjim terminima, a za vlasnike koje ne zateknu u njihovim domovina, bit će istaknuta obavijest s potrebnim informacijama.

Ažuriranje se odnosi na dosad neevidentirane objekte na području Župe dubrovačke, za koje Općine nema podatke, a kako bi se istima moglo izdati rješenje komunalne i vodne naknade.

 

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/18-01/16
URBROJ: 2117/08-02-18-01
Srebreno, 21. svibnja 2018.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13,65/17) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. donijelo je

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13, 11/17 – pročišćeni Plan, 02/18-ispr.), u daljnjem tekstu: Odluka.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje:
1. pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Plan),
2. razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana,
3. obuhvat Izmjena i dopuna Plana,
4. ocjena stanja u obuhvatu Plana,
5. ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana,
6. popis potrebnih strategija, planova, studija i drugih dokumenata za izradu Izmjena i dopuna Plana,
7. način pribavljanja stručnih rješenja,
8. popis javno pravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana,
9. rokovi za izradu Plana, odnosno pojedinih faza,
10. izvori financiranja Izmjena i dopuna Plana, te
11. odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta prostornog plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANOVA
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi članka 15. stavak 1., članka 86., članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17).

RAZLOZI ZA POKRETANJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Plana su slijedeći:
1. usklađenje Prostornog plana uređenja Općine s Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17)
2. korekcija uvjeta provedbe zahvata u prostoru sukladno potrebama pravnih i fizičkih osoba uočenih kroz provedbu Plana koji je na snazi

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Obuhvat izmjena i dopuna Plana odnosi se na izmjene i dopune odredbi za provođenje i kartografski prikaz Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka – pročišćeni Plan (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 11/17, 02/18-ispr.).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Uvjeti provedbe zahvata u prostoru, kojima je definirana rekonstrukcija pretežito ozakonjenih građevina i izgradnja novih građevina, a na temelju postojećih prometnih uvjeta, pokazuju manjkavosti i predstavljaju prepreku ishođenju akata o gradnji te samim time i ravnomjeran, ekonomičan, racionalan i funkcionalan razvoj svih naselja u Općini. U određenom dijelu odredbe za provođenje nisu optimalno usklađene s planiranim razvojem naselja i mogućnostima razvoja komunalne i društvene infrastrukture te ih je potrebno korigirati.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 7.
Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna Plana proizašle iz članaka 4. i 6. Odluke su:
1. prenamjena zone ”Dubac-Dočine” definirane kao zona izvan naselja za proizvodnu namjenu – pretežito građevinarska (asfaltna baza) I4 u zonu izvan naselja poslovne namjene (pretežito uslužna K1, pretežito trgovačka K2, komunalno-servisna K3, pretežito reciklažna K4, mješovito zone pretežito poslovne K5),
2. analiza potreba i mogućnosti za određivanje dodatnih zona sportsko-rekreacijske namjene,
3. analiza i redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta građevina u odnosu na visinu, broj i vrstu etaža, nagib terena te postojeću i planiranu prometnu mrežu,
4. analiza i redefiniranje uvjeta za gradnju objekata i infrastrukture unutar obuhvata planiranih Urbanističkih planova uređenja,
5. detaljnije definiranje statusa postojećih lokalnih nerazvrstanih prometnica te usklađivanje s prostornim ograničenjima i mogućnostima gradnje u odnosu na iste,
6. analiza mogućnosti i definiranje uvjeta za izgradnju objekata za obavljanje poljoprivrednih, turističkih i ostalih gospodarskih djelatnosti u seoskom domaćinstvu te objekata u funkciji poljoprivrede,
7. definiranje mogućnosti i vrsta sadržaja koje je moguće realizirati izvan građevinskog područja naselja,
8. redefinirati uvjete za uspostavu reciklažnih dvorišta i ostale uvjete u smislu usklađenja sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), korigirani i dopunjeni kartografski prikazi Plana će se izraditi na važećim topografskim kartama u mjerilu 1:25000, katastarskim planovima u mjerilu 1:5000 u elektroničkom vektorskom obliku.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručna rješenja, elaborat Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka i pročišćeni tekst odredbi za provođenje prostornog plana i grafičkog dijela plana u elektroničkom i analognom obliku izradit će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.
Sukladno utvrđenom obuhvatu izmjena i dopuna u članku 5. tijela i osobe koja za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik
3. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb
5. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
6. Hrvatske vode-Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, 21000 Split
7. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik
8. Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 2, 20 000 Dubrovnik
9. Hrvatske vode d.o.o., VGI za mali sliv ”Dubrovačko primorje”, Vukovarska 8/I, 20000 Dubrovnik
10. Hrvatska elektroprivreda d.d., Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije-Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
11. Hrvatska elektroprivreda d.d., Distribucijsko područje Elektrojug, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik
12. Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik
13. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
14. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
15. Hrvatska zavod za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/2, 10 000 Zagreb
16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
17. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 Dubrovnik
18. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik
19. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 49A, 20207 Mlini
20. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
21. Županijska uprava za ceste, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
22. Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
23. Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
24. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna plana je 15 dana od dostave ove Odluke. U slučaju da navedena tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih nemaju.

FAZE IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 11.
Izrada Izmjena i dopuna plana dijeli se u 5 faza i to:

I FAZA
 prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz članka 10. ove Odluke,
 odabir Stručnog izrađivača Izmjena i dopuna Plana,

II FAZA
 Izrada Stručnog rješenja Izmjena i dopuna plana u roku od najviše 30 dana od dana sklapanja Ugovora o izradi Izmjena i dopuna plana sa stručnim izrađivačem Plana,
 Usuglašavanje stručnog rješenja Izmjena i dopuna Plana za Javnu raspravu od strane Općinskog načelnika u roku 10 dana od dana dostave stučnog rješenja Plana,
 objava i provođenje Javne rasprave u trajanju od 8 dana,
 izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku 15 dana od završetka javne rasprave

III FAZA
 izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna plana u roku od najviše 10 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi
 utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane Općinskog načelnika u roku od najviše 10 dana od dana dostave Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna plana

IV FAZA
 pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije te suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna plana,
 dostavljanje obavijesti sudionicima Javne rasprave.

V FAZA
 donošenje Izmjena i dopuna plana,
 objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u službenom glasilu,
 isporuka Izmjena i dopuna Plana od strane Stručnog izrađivača sukladno ugovoru
 isporuka Izmjena i dopuna pročišćenog Plan od strane Stručnog izrađivača sukladno ugovoru
U skladu sa Zakonom, tijekom svih faza će se na propisan način obavještavati javnost o izradi ovih Izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu te sukladno Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Općine Župa dubrovačka i tvrtki PGM RAGUSA d.d. i DUBAC PROMET d.o.o.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka”.
Temeljem članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja, te se ova odluka dostavlja Zavodu za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije I Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 14.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Župa dubrovačka da obavijesti javnost i susjedne jedinice lokalne samouprave o postupku izrade Izmjena i dopuna plana sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17)

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković

Dan Općine Župa dubrovačka

U petak 25. svibnja, u jutarnjim satima Limena glazba ispratila je župske čelnike koji su položili vijence na spomen ploče poginulim braniteljima nakon čega je uslijedila svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su se dodijelila javna priznanja ovogodišnjim laureatima: gosp. Mariju Baroviću, č.s. Anđeli Ćesić i gosp. Petru Ivelji.

Boćarski klub Župa dubrovačka održao je u Srebrenom međunarodni boćarski turnir na kojem je ugostio sve boćarske klubove iz Župe dubrovačke, kao i prijatelje iz Hrvatske i inozemstva.

Na sam dan Općine, u subotu u Mandaljeni se održala  sveta misa za poginule u Domovinskom ratu s početkom u 19.00 sati,  nakon koje su sve udruge proizašle iz Domovinskog rata zajedno s predstavnicima Općine i Općinskog vijeća položiti vijence na Spomen obilježje.

Istog dana Športsko ribarski klub Felun organizirao je natjecanje u udičarenju iz barke , a članovi Društva umjetnika Bruno Bulić izložili su svoje rukotvorine na župskoj placi , dok se na Brgatu  održao Susret branitelja Župe dubrovačke.

Nedjeljni program 27. svibnja započeo je Bridge turnirom koji se održao u Hotelu Astarea, a nastavio se tradicionalnim humanitarnim Eko krosom od Mandaljene do Srebrenog u organizaciji Udruge Kurenat.

Lovci će u subotu 02. Lipnja  održati turnir u gađanju letećih meta na Gornjem Brgatu, dok Savjet mladih Općine Župa dubrovačka istog dana organizira Humanitarnu biciklijadu s kojom će i završiti ovogodišnji program obilježavanja Dana Općine.

 

20180525_090610 brgat brgat1 ispred-opcine jure3 osojnik

20180526_102124 20180526_102200 20180526_102212 20180526_102219 20180526_102444 img-20180528-wa0001 img-20180528-wa0003

 

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 350-02/18-01/17

URBROJ: 2117/08-07-18-03

Srebreno, 30. svibnja, 2018.

 

 

Na temelju članka 94.-104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17.) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka (KLASA: 350-02/18-01/17, URBROJ: 2117/08-07-18-02 od 30. svibnja 2018., Općina Župa dubrovačka objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar”

1.Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Školski centar” (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 8 dana, od 12. lipnja do 19. lipnja.2018. godine.

 1. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 8.00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr)
 2. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 12. lipnja. 2018. godine s početkom u 14.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.
 3. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 12. lipnja do zaključno 19. lipnja. 2018. godine.
 4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
 5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

Općinski načelnik

 

Silvio Nardelli