U tijeku je obnova dokumentacije korisnika stalnih novčanih pomoći Općine Župa dubrovačka

 

U tijeku je prikupljanje dokumentacije za produženje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka.  Veliki broj korisnika tijekom prošle godine ostvarivao je pravo na stalnu novčanu naknadu od 100, 150, 200 ili 300 kuna mjesečno, ovisno o pravu.

Riječ je o osobama s niskim mirovinama, korisnicima nekih od prava s centra za socijalnu skrb, djeci bez jednog ili oba roditelja, te osobama preko 65 godina bez evidentiranih primanja. Navedena prava, prestala su vrijediti 31.prosinca 2018., a kako bi se ista produžila svim dosadašnjim korisnicima poslana je pisana obavijest u kojoj se isti mole da dostave popunjeni zahtjev za stalnu novčanu pomoć uz prateću dokumentaciju navedenu u dopisu.

Zahtjevi za obnovu prava zaprimaju se u Odsjeku za društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa dubrovačka do 20. veljače., svakog radnog dana od 09-12 sati, a zahtjevi se mogu dostaviti i putem pošte.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja i Javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje

 

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja i Javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje koji će biti otvoreni u razdoblju od 4. veljače do 5. ožujka 2019. godine.

Tekstovi javnih poziva kao i pripadajući obrasci zahtjeva dostupni su na https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919 te Područnim jedinicama ministarstava i županijskim centrima za psihološku pomoć https://branitelji.gov.hr/kontakti-16/8-uprava-za-savjetodavnu-psihosocijalnu-i-zdravstvenu-pomoc/sektor-za-savjetodavnu-i-psihosocijalnu-pomoc/1951.

 

 

J A V N I N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k i  n a č e l n i k

 

KLASA: 372-01/15-01/04

URBROJ: 2117/08-01-19-7

 

Srebreno, 6. veljače 2019.

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (”Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I.

Predmet natječaja je:

1) poslovni prostor u u Općinskoj zgradi u Srebrenom zemljišnoknjižne oznake – čest.zgr. 252k.o. Brašina na adresi Srebreno, Vukovarska 48, u prizemlju:

– površina: 34,76 m2

– namjena:

 1. a) Novčarsko posredovanje (aktivnost: banka ili mjenjačnica);

Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama;

 1. b) Trgovina na malo novinama, papirantom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama;
 2. c) Trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama – aktivnost: trgovina na malo suvenirima, rukotvorinama i religijskim proizvodima;
 3. d) Trgovina na malo kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama;
 4. e) Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama;
 5. f) Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima;
 6. g) Galerijska djelatnost umjetnina;
 7. i) Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnost (putnička agencija, djelatnosti osiguranja, administrativni ured).

– početni iznos zakupnine: 2.503,00 kuna/mjesečno + PDV

– jamčevina: 5.000,00 kn

– sadašnje stanje: prazan prostor  s tim da se u jednom dijelu prostora nalazi bankomat, bez mogućnosti uklanjanja istog.

 

II.

Jamčevina se uplaćuje u korist žiro račun Općine Župa dubrovačka broj: žiro račun Općine Župa dubrovačka broj: HR5924070001860200001 s pozivom na broj: HR68  7811-OIB.

Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obavezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te kontakt broj telefona (jamčevina se vraća isključivo na račun s kojeg je bila uplaćena na žiro račun Proračuna Općine Župa dubrovačka).

Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 

III.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

 

IV.

Sudionici natječaja poslovni prostor mogu razgledati svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati.

 

V.

Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju, na vrijeme od 5 godina.

Troškove utrošene električne energije, vode i čistoće snosi korisnik.

 

VI.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je dobiveni prostor privesti namjeni u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu, a u suprotnom Općina zadržava pravo jednostrano raskinuti Ugovor na štetu korisnika.

Zakupnina za razdoblje iz prethodnog stavka neće se naplatiti.

 

VII.

Rok za podnošenje ponude za natječaj je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u tjedniku Dubrovački vjesnik.

 

VIII.

Ponude se podnose Općinskom načelniku, osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom ”PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ”.

 

IX.

Sudionici natječaja obvezni su uz ponudu dostaviti:

 • iznos ponuđene zakupnine,
 • preciznu naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske – osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica,
 • upis u obrtni registar – obrtnica (za fizičke osobe),
 • upis u sudski ili drugi registar (za pravne osobe),
 • rješenje o upisu (za udruge građane)
 • Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz pisanu prijavu dostaviti: a)Presliku Potvrde o utvrđenom statusu člana uže obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja/invalida/dragovoljca/branitelja i ostalih izdane od nadležnog tijela, odnosno Ureda za obranu, temeljem koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa te dokaz o srodstvu člana uže obitelji.
 • Izjava kojom sudionik natječaja potvrđuje da nije u sudskom sporu s Općinom Župa dubrovačka po bilo kojem osnovu,
 • potvrda o bonitetu BON1 i BON2 (ne stariji od 15 dana),
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da sudionik natječaja nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

 

sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

 

X.

Prilikom izbora najpovoljnijega ponuditelja u javnom natječaju, prednost se daje kako je to utvrđeno člankom 8. Odluke o zakupu poslovnog prostora Općine Župa dubrovačka, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe prema sljedećem redoslijedu: a) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata c)dragovoljci iz Domovinskog rata d) ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske) braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva f) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili g) osobe iz točaka a) do d) i f) ovoga stavka koje su korisnici mirovine. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzakup. Pravo prednosti iz ovoga članka ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva.

 

XI.

Nepravodobne i nepotpune ponude ne će se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili SVE SVOJE FINANCIJSKE OBVEZE prema Općini Župa dubrovačka do dana zaključenja natječaja, kao ni ponude fizičkih ili pravnih osoba koje su u sudskom postupku s Općinom Župa dubrovačka po bilo kojem osnovu.

 

XII.

Povjerenstvo za poslovne prostore Općine Župa dubrovačka zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, bez posebnog obrazloženja.

 

XIII.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

XIV.

Za sva pitanja koja nisu pobliže određena ovim natječajem, primjenjuju se odredbe Odluke o zakupu poslovnog prostora Općine Župa dubrovačka (”Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 23/12) i Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18).

 

Općinski načelnik

 

Silvio Nardelli

 

natjecaj-poslovni-prostor-banka-19-02

13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijedu, 30. siječnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2019.
 3. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019.
 4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
 5. Prihvaćanje Odluke o komunalnom doprinosu
 1. Prihvaćanje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 2. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2019.
 3. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta- Udruga Bratstvo sv. Josipa
 4. Prihvaćanje Zaključka o sklapanju Sporazuma s Udrugom Bratstvo sv. Josipa
 5. Prihvaćanje Odluke o držanju domaćih životinja – materijali će biti uručeni na sjednici
 6. Prihvaćanje javnog natječaja za kupnju zemljišta
 7. Vijećnička pitanja

 

 

Pretprijava za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta Dostupnost do stana

 

Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama, uz sufinanciranje iz fondova EU.

Trošak ugradnje pojedinačnog dizala procjenjuje se na 350.000 kuna, od čega bi se 85 posto financiralo bespovratnim sredstvima EU fondova, a 15 posto troškova snosili bi stanari. Stambenih građevina s tri i više katova bez dizala u Hrvatskoj ima oko 16.000.

Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, početak realizacije projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

Predstavnike suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo, a koji su zainteresirani za uključivanje u projekt, molimo da popune pretprijavu koja ima karakter evidencije zainteresiranosti.

Rok za popunu pretprijave je do 31. siječnja 2019.

Dodatne informacije mogu se dobiti od Zdravka Čizmara, Komora Zagreb, e-mail: zcizmar@hgk.hr, tel. 01/4606 713.

Obrazac prijave nalazi se na web stranici https://www.hgk.hr/predprijava-za-ugradnju-osobnih-dizala-financiranih-iz-eu-projekta-dostupnost-do-stana.

 

 

 

 

 

Natječaj za sufinanciranje lokalnih sportskih programa i sportskih natjecanja u 2019.

 

Središnji državni ured za sport objavio je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini.

Prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti navedeni su u Natječaju.

Središnji državni ured za sport sufinancirati će programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

U sklopu navedenih prihvatljivih aktivnosti kroz ovaj se natječaj mogu financirati sljedeći troškovi:

Prihvatljivi izravni troškovi:

 • troškovi prostora koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena, dvorane za konferencije i sl.;
 • troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji, predavači i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa;
 • troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;
 • troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);
 • troškovi nabavke opreme podrazumijevaju nabavku trenažnih sredstva i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti;
 • troškovi praćenja i vrednovanja provedbe programa.
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge priznaju se kao prihvatljivi izravni troškovi programa samo za programsku aktivnost 4.

Prihvatljivi neizravni troškovi programa:

 • troškovi za diplome, pehare, medalje, prehranu za korisnike programa (cattering, coffee break…);
 • troškovi promidžbe programa;
 • grafičke usluge

Rok za prijavu na Natječaj je od 10. siječnja do 15. ožujka 2019. godine.

Više informacija o Natječaju dostupno je na sljedećem linku: http://sdus.hr/natjecaji/poticanje-sportsko-rekreativnih-aktivnosti/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2019-godini-1/

 

SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU

Tradicionalno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju održati će se u petak 21. prosinca u 11.00 sati u velikoj vijećnici Općine, a  po potpisivanju ugovora, korisnicima stipendije će se izvršiti isplata.

 

80 stipendija Općine Župa dubrovačka u ovo predblagdansko vrijeme razveselit će mnoge učenike i studente.

Stipendijom su obuhvaćeni uspješni i daroviti učenici i studenti,  deficitarna zanimanja, kategorija slabijeg imovnog stanja kao i stradalnici Domovniskog rata.

Zaklada Antuna Miloslavića već treću godinu za redom priključila se programu stipendiranja, te je svojom donacijom od 72.000,00 kuna obuhvatila sve studente 1. godine koji su prethodnu godinu obrazovanja završili s odličnim uspjehom. OTP banka već dugi niz godina svojom donacijom potiče obrazovanje kategorija učenika i studenata slabijeg imovnog stanja, ove godine donacijom u iznosu od 70.000 kuna.

Stipendija za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, za studente u Dubrovniku 600,00 kuna, a za one koji studiraju izvan Dubrovnika stipendija iznosi 1.000,00 kuna.
Općina Župa dubrovačka će za stipendiranje učenika i studenata izdvojit će više od pola milijuna kuna iz vlastitih sredstava.

 

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 022-05/17-09/01

URBROJ: 2117/08-02-18-15

 

Srebreno, 12 prosinca 2018.

Vijećnicima Općinskog vijeća

Općine Župa dubrovačka

– S V I M A –

 

Sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d  :

 

 1. Stavljanje mandata u mirovanje člana Općinskog vijeća
 2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata zamjenika člana Općinskog vijeća
 3. Svečana prisega zamjenika člana Općinskog vijeća
 4. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za društvene djelatnosti
 5. Prihvaćanje Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 6. Prihvaćanje Odluke o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 7. Prihvaćanje Projekcija potrošnje za 2020. i 2021. godinu
 8. Prihvaćanje Plana razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2021. godine
 9. Prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 10. Prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 11. Prihvaćanje Programa obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2019. godinu
 12. Prihvaćanje Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. godini –materijali će biti uručeni na sjednici
 13. Prihvaćanje Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina  u 2019. godini
 14. Prihvaćanje Programa utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2019. godini
 15. Prihvaćanje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019.
 16. Prihvaćanje Odluke o drugim djelatnostima koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka
 17. Prihvaćanje Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio čest. zem. 963/7 k.o. Čibača
 19. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine – dio čest. zem. 963/7 k.o. Čibača
 20. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine – dio čest. zem. 456/6 k.o. Brašina
 21. Prihvaćanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Beusan)
 22. Prihvaćanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Elafiti d.o.o.)
 1. Prihvaćanje Zaključka o kupnji čest. zem. 81/25 k.o. Čibača, Anja Stajić
 2. Prihvaćanje Zaključka o kupnji dijela čest.zem. 210/9 k.o. Čibača-Bratstvo sv. Josipa radnika
 3. Prihvaćanje Sporazuma između Općine Župa dubrovačka i Bratstva sv. Josipa radnika
 1. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini
 2. Prihvaćanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2019. godini
 1. Prihvaćanje Programa i plana raspodjele sredstava Javnih potreba u kulturi Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 2. Prihvaćanje Programa i plana raspodjele sredstava Javnih potreba u školstvu , socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 1. Prihvaćanje Zaključka o obročnom plaćanju
 2. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković, v.r.

 

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 022-05/17-09/01

URBROJ: 2117/08-02-18-14

 

Srebreno, 7. prosinca 2018.

Vijećnicima Općinskog vijeća

Općine Župa dubrovačka

– S V I M A –

 

Sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za petak, 14. prosinca 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d  :

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
 1. Prihvaćanje  Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2018. godinu
 2. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu
 3. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godini
 4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 5. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Župa dubrovačka u 2018. godini
 6. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu –materijali će biti uručeni na sjednici
 7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za nezakonite izgrađene zgrade u 2018. godini
 8. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina  u 2018. godini
 9. Prihvaćanje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Župa dubrovačka
 10. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković, v.r.